Зразок колективного договору для бюджетних організацій Печать

Зразок

колективного договору для  бюджетних організацій

К О Л Е К Т И В Н И Й    Д О Г О В І Р

__________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

на_________рік

 

Схвалено загальними зборами

(конференцією) трудового колективу

«____»____________200__р

 

Колективний договір

прийнятий на загальних зборах (конференції) трудового колективу

 

__________________________________________________________

(найменування закладу, установи, організації)

 

м.___________________                                                                                «____»________200__р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. 1. Мета укладення колективного договору

Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власників з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших актів  законодавства, Генеральної, галузевої і регіональної угод.

Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

 

 1. 2. Сторони договору та їх повноваження

2.1. Договір укладено між власником________________________________

(найменування  юридичної особи)

 

в особі_________________________________________________, з однієї сторони

(посада, Ф.І.Б.)

(далі – сторона власника) , і профспілковим комітетом первинної організації профспілки ____________________________________в особі голови профкому

(назва  профспілки)

____________________________ від імені трудового колективу, з іншої сторони

(П.І.Б)

(далі –  профспілкова сторона).

2.2. Керівник підтверджує, що він має повноваження, визначенні чинним законодавством та Статутом підприємства, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони адміністрації, визначених цим договором.

2.3.Профспілкова сторона має повноваження, визначені чинним законодавством  та Статутом профспілки, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань профспілкової сторони, визначених цим договором.

2.4. Сторони визнають взаємні  повноваження, зобов'язання відповідних сторін  галузевої, Генеральної, регіональної угод цього колдоговору і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

 

 1. 3. Сфера дії договору

3.1. Положення договору поширюються на всіх найманих працівників організації, установи.

Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою, поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх працівників організації; на працівників, звільнених з ініціативи адміністрації (у зв’язку із змінами організації) до моменту їх працевлаштування.

Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.

3.2. Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих зобов’язань за договором.

 

4. Термін дії колективного договору та набуття їм чинності

4.1. Договір укладено на _______ рік (роки), він набирає чинності з ______ і діє до укладення нового договору.

4.2. Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не пізніше ніж за _______ місяці до закінчення (календарного року або закінчення строку дії договору, на який він укладався).

 

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, в обов’язковому  порядку, в зв’язку із змінами чинного законодавства, угод вищого рівня (генеральної, галузевої, регіональної) з питань, що є предметом договору.

Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у ___денний термін з дня їх одержання іншою стороною.

 

6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників організації

Адміністрація зобов’язується в ____денний термін після підписання (або реєстрації) договору забезпечити його тиражування у кількості _____ примірників, ознайомлення з ним всіх працівників, а також працівників під час укладення з ними трудового договору.

Сторони зобов’язані підписати колдоговір на протязі трьох днів після його ухвалення конференцією (зборами) колективу.

 

7. Повідомна реєстрація колективного договору

 

Адміністрація і профспілкова організація подають 3 екземпляра колдоговору на повідомну реєстрацію протягом ____днів з дня підписання його сторонами.

 

8. Інші умови

1.Даний  колективний договір зберігає силу у випадку  зміни складу структури і найменування закладу, а у випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою сторін. У випадку зміни власника установи дія колективного договору зберігається не більш року. У цей період сторони повинні почати переговори про укладання нового чи зміні даного колективного договору.

2.Положення даного колективного договору діють до укладання нового договору.

3.У разі, якщо колективним договором встановлені пільги та компенсації, що не передбачені чинним законодавством України, які потребують матеріального забезпечення, витрати здійснюється за рахунок  позабюджетних надходжень, спонсорської допомоги та економії по фондах заробітної плати і матеріального заохочення.

 

РОЗДІЛ

ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ

Адміністрація  зобов’язується:

1. Для виконання виробничих завдань закладу організації своєчасно, у відповідності  з обсягом бюджетного фінансування та позабюджетних надходжень, забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для  виконання ними своїх професійних обов’язків та створення належних умов праці.

Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази.

2. Проводити систематичну роботу щодо технічного переозброєння, впровадження нової техніки, прогресивних технологій, автоматизації і механізації процесів.

3.  Розробити за участю  профспілкової сторони стратегію підвищення ефективності організації та соціально-економічного розвитку.

4. Розробити за участю профспілкової сторони та запровадити систему матеріального і морального заохочення працівників до підвищення продуктивності праці, якості роботи, раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів.

6. Регулярно надавати профспілковій стороні наявну інформацію, документи з питань фінансово-господарської діяльності установи та перспективи його розвитку.

7. Створювати умови для забезпечення участі працівників в управлінні установою, організацією.

Організувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи установи, підвищення ефективності та оптимізації виробничих витрат. Інформувати профспілкову сторону, працівників про результати їх розгляду та вжиті заходи.

8. Забезпечити участь повноважного представника профспілкової сторони у засіданнях керівних органів установи (виробничі наради, засідання органів управління тощо), завчасно інформувати його про дати та порядок денний таких засідань.

9. Брати участь у заходах профспілкової сторони щодо розгляду питань трудових і соціально-економічних відносин працівників, на її запрошення.

10. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових, стипендії).

11.  Щоквартально інформувати профком про економічний і фінансовий стан підприємства, організації, розвитку  виробництва та зв’язаних із ним інших видів діяльності, навчання та підготовку кадрів, питання, які стосуються здійснення профспілкових прав, а також іншим питанням за спільним погодженням.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

 

12. Сприяти зміцненню дисципліни в колективах структурних підрозділів, підвищенню продуктивності праці.

13. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна.

14. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності, доводити їх до  сторони власника й домагатися їх реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

15. При необхідності запрошувати повноважного представника сторони власників на засідання профспілкової сторони, де розглядаються питання трудових і соціально-економічних прав працівників.

16. Організовувати підвищення кваліфікації профспілкового активу в___ профспілкових гуртках або школі профактиву.

 

РОЗДІЛ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація  зобов’язується:

1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

2. У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з реорганізацією, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи адміністрації, проводити їх лише за умови письмового повідомлення профспілкової сторони, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень, про причини і терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню.

Проводити консультації з профспілковою стороною стосовно визначення та затвердження заходів щодо запобігання звільненням працівників, їх можливого працевлаштування та забезпечення соціальної підтримки.

Розглядати та враховувати пропозиції профспілкової сторони про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільнення працівників.

3. Виділити ________гривень на професійну підготовку і перекваліфікацію кадрів.  Забезпечити підвищення кваліфікації працівників  на даних курсах терміном не менше 10 днів з відривом від виробництва або на вечірніх  4-5 тижневих курсах.

У разі проведення за рахунок коштів організації професійної підготовки чи перекваліфікації працівника з відривом від виробництва зберігати за ним місце роботи (посаду) та його середню заробітну плату, забезпечувати працевлаштування на підприємстві працівника за набутою з ініціативи адміністрації новою професією.

4. Забезпечити за рахунок коштів адміністрації підвищення кваліфікації вивільнюваних працівників чи одержання ними суміжної професії, якщо це необхідно для їх майбутнього працевлаштування.

5. При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників.

Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за три місяці.

Організувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем знаходження підприємства) з питань працевлаштування та інформувати працівників в разі вивільнення щодо наявних вакансій на інших підприємствах (району, міста).

6. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на тиждень вільний від роботи з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, в зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.

7. Не розривати трудовий договір з ініціативи власника з працівниками, перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат.

8. Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими з підприємства з підстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП України, право на укладання трудового договору у разі повторного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

У разі повторного прийняття на роботу таких працівників, зараховувати весь попередній стаж їх роботи на підприємстві до  безперервного і відновлювати для них соціально-побутові пільги на рівні, не меншому ніж до звільнення.

9. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі використання режимів неповної зайнятості на підприємстві та якщо передбачаються масові звільнення працівників.

10. Надавати працівникам підприємства безплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

11. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп (підгруп),  робочих місць. У випадку  об’єктивної необхідності скорочення чисельності  педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.

12. Сторони домовились, що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивної праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також:

-       особам перед пенсійного віку;

-       ________________ін.

Профспілкова сторона зобов’язується:

13. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць.

Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення власником вимог законодавства про працю та зайнятість.

14. Проводити спільно з власником консультації з питань вивільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом’якшення наслідків вивільнень. Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

15. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

16. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників  згідно з чинним   законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина друга статті 149 КЗпП України), одиноких матерів  при наявності дитини віком  до 14 років або дитини інваліда (ст.134 КЗпП України).

17. Надавати матеріальну допомогу вивільнюваним працівникам у розмірі_________за рахунок коштів профспілкового бюджету. 

 

РОЗДІЛ

ОПЛАТА ПРАЦІ

Адміністрація зобов’язується:

1.  Проводити оплату праці працівників установи на основі Єдиної тарифної сітки:

погодинних тарифних ставок для  ________;

відрядних розцінок для _______________;

місячних посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, а також для окремих висококваліфікованих працівників.

Перелік підрозділів за формами і системами оплати праці визначено у додатку № 1.

2. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці установи з метою збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат.

3.Запроваджувати нові або змінювати діючі на підприємстві умови оплати праці, преміювати за погодженням з профспілковою стороною і повідомляти працівників про їх запровадження або зміни.

4. Встановити розміри тарифних ставок і схеми посадових окладів працівників, згідно з додатками №№ 2. 3, 4.

Підвищити середню зарплату до кінця року до рівня 3-5 прожиткових мінімумів.

5. Встановити розміри тарифних ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад згідно з додатком № 5.

6. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством. 

7. Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників згідно з додатком № 6.

8. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результатами праці відповідно до затверджених положень (додаток № 7).

9. Виплачувати винагороду за підсумками роботи за рік та вислугу років згідно з затвердженими положеннями (додатки №№ 8,9).

10. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають законний обіг на території України.

11. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць: аванс - ___, остаточний розрахунок - ______ числа.

Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

12. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки. 

13. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами.

14. Оплачувати роботу погодинних робітників та службовців при виконанні робіт різної кваліфікації за роботою вищої кваліфікації.

15. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством.

16. Оплачувати час простою не з вини працівника у розмірі двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду.

17. Переглядати чинні та запроваджувати за погодженням з профспілковою стороною нові норми праці (виробітку) за результатами проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, що забезпечують реальне зростання продуктивності праці.

Повідомляти працівників про запровадження нових і зміну чинних норм праці не пізніше ніж за  три місяці до такого запровадження чи зміни.

18. Встановлювати знижені норми виробітку для:

інвалідів, вагітних жінок – на ___%;

молодих робітників, прийнятих на роботу після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, строкової служби, а також для тих, хто пройшов навчання безпосередньо на виробництві:

на перші 3 місяці роботи – на __%;

на наступні 3 місяці - ___%.

19. Застосовувати тимчасові знижені норми:

При невідповідності фактичних організаційно-технічних умов виробництва запроектованим у нормах і нормативах.

Встановлювати конкретні терміни і розміри зниження норм за погодженням з профспілковою стороною.

20. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів працівникам згідно з ЄТС та ЄТКД робіт і професій.

21. У разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковій стороні інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.

22. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати. 

23.  Повідомляти працівників при кожній виплаті заробітної плати про дані, що належать до періоду, за який проводиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

б) розміри і підстави утримань із заробітної плати та нарахувань;

в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

24. Встановити доплату працюючим у вечірній час  у розмірі 20% від тарифної ставки працівника, а за роботу у нічний час – 40% тарифної ставки (посадового окладу).

25. Проводити індексацію доходів працівникам підприємства  у зв'язку з  ростом індексу споживчих  цін.

26. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.

27. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють  встановлені в колективному договорі умови оплати праці.

28. Відповідно до ст.15 Закону України “Про оплату праці” погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

(Формування “за погодженням з профкомом   означає, що профком має право при рівних засадах з адміністрацією розглядати ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження профкому ї його рішення, прийняте більшістю голосів).

29. Сторони домовилися забезпечити рівні  можливості для чоловіків і жінок та однакову винагороду за однакову працю.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:  

30. Здійснювати громадський контроль за дотриманням в установі законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.

Представляти і захищати інтереси працівників підприємства у сфері оплати праці.

31. Вносити пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам.

32. Аналізувати рівень середньої заробітної плати на підприємстві, в галузі, регіоні, вносити пропозиції щодо удосконалення оплати праці.

33. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї:

- права на оплату  праці не нижче мінімального розміру ставок  (окладів), як мінімальної гарантії в оплаті праці, встановленої Генеральною та галузевою угодами;

- права на оплату праці відповідно до законодавства та цього колективного договору;

- права відрахування із заробітної плати тільки у випадках передбачених законодавством;

-  права на знання розміру заробітної плати та розміру відрахувань із неї;

- права на збереження конфіденційності  відомостей про оплату праці  працівників.

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

 

1. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

- заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;

- оплати праці   працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

2. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці  педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким  дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала  початку канікул (п.71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

3. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи тощо), з розрахунку  заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови  виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов'язків.

При відсутності такої роботи оплату здійснювати з розрахунку________(але не менше двох третин заробітної плати, ст.113 КЗпП України, п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

4. Доплату за зміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників здійснювати за фактично виконану роботу в межах місячної ставки заробітної плати відсутнього працівника.

5. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації, відповідно до п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти виплачувати до кінця  навчального року:

- у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку, заробітну плату за фактичну кількість годин;

- у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми  на ставку, - заробітну плату за ставку, коли в цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;

- у випадку, коли при тарифікації  навчальне навантаження було встановлено нижче норми на ставку, - заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

6. Роботу  вихователів, помічників вихователів, санітарок-нянь дошкільних установ, що залишаються працювати на другу зміну з причин невиходу на роботу змінника або коли батьки  несвоєчасно забирають дітей з дошкільної установи і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи, оплачувати як надурочну у подвійному розмірі. Не допускати компенсації надурочних робіт шляхом  надання відгулу.

7. Час простою не з вини працівника, при умові попередження адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі__________. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

8. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням із профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний  навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.

Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними нормами.

Навчальне  навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

Передавати уроки мистецтва, музики та співів, фізкультури в початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів.

9. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

10. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків  затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.

При складанні розкладу  навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи:

- для жінок, що мають двох і більше дітей віком до_______років;

- для тих, хто поєднує роботу з навчанням.

11. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам методоб’єднань і вчителям, що мають  навантаження в обсязі________, іншим працівникам, виходячи із умов.

12. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

13. Залучати до викладацької роботи:

- керівних , непедагогічних працівників даної установи;

- працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

14. Звільнення педагогічних працівників у зв'язку зі скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.

15. Медичним працівникам та службовцям, зайнятим  наданням  екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги, а також тим, хто працює у  відділеннях (палатах) для новонароджених дітей, у пологових (акушерських) відділеннях, водіям санітарних автомобілів швидкої, невідкладної медичної допомоги провадиться доплата в розмірі 50 відсотків годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Перелік  посад та підрозділів, за роботу в яких проводяться зазначені доплати додаток № 8.

16. Для покращання соціального захисту і поліпшення матеріального стану працівників, які працюють в закладі, який є комунальною власністю, в  т.ч. дитячих шкіл мистецтв, органам місцевого самоврядування встановити надбавку за рахунок коштів села, селища, міста, району, області всім працівникам, в таких розмірах:

-       керівникам закладу, організації________;

-       педагогічні працівники_________;

-       спеціалісти:

- бібліотечні працівники________;

- працівники клубів________;

- працівники лікарні, ФАПу______.

 

Додатки до розділу "Оплата праці"

Додаток № 1

Перелік

виробництв (дільниць), бригад за формами і системами оплати праці

 

№№

Назви виробництв (дільниць), бригад

Встановлена форма та система оплати праці

 

Додаток № 2

Тарифні ставки робітників

 

№№

Назви виробництв, робіт, професій

Тарифні ставки за розрядами (грн. за годину/місяць)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Додаток № 3

Схеми

посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців

№№

Назви посад

Коефіцієнти

співвідношень

окладів

Посадові оклади (грн.)

мінімаль-ний

максималь-ний

Додаток № 4

Місячні оклади робітників

 

№№

Назви професій робітників

Оклад (грн.)

 

Додаток № 5

Тарифні ставки робітників загальних (наскрізних) професій

№№

Назви виробництв, робіт, професій

Тарифні ставки за розрядами (грн. за годину/місяць)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Додаток № 6

Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій,

що мають міжгалузевий характер

Назва доплат і надбавок

Розмір доплат і надбавок

Розмір доплат і надбавок, встановлений чинним законодавством

Доплати

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови додержання нормативної чисельності працівників

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

 

До 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника

(КЗпП ст.105)

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

За роботу у важких і шкідливих умовах праці від 4 до 12 відсотків;

За роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці від 16 до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу)

 

(Кзпп ст.100)

За інтенсивність праці робітників

 

До 12 відсотків тарифної ставки

За роботу в нічний час

 

40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час, але не менше 20 відсотків

(КЗпП ст.108)

На період освоєння нових норм трудових затрат

 

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків;

Підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

 

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб).

Конкретний розмір доплат визначається галузевими (регіональними ) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру).

Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб, встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру

Надбавки

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників:

ІІІ розряду – 12 відсотків;

ІУ розряду – 16 відсотків;

У розряду – 12 відсотків;

УІ і вищих розрядів – 24 відсотки 

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

Водіям 2-го класу – 10 відсотків,

Водіям 1-го класу – 25 відсотків

встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення у праці 

До 70 відсотків посадового окладу 

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

До 50 відсотків посадового окладу

Додаток № 7

Положення

про преміювання __________________

Додаток № 8

Положення

про виплату винагороди за підсумками роботи за рік

Додаток № 9

Положення

про виплату винагороди за вислугу років

Додаток № 10 

РОЗДІЛ

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Адміністрація зобов’язується:

1.Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу.

Застосовувати контрактну форму при прийнятті на роботу тільки у випадках, визначених законами України, на вимогу профспілкової сторони надавати інформацію про умови контрактів.

Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором.

2. Спільно з профспілковою стороною розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку організації, установи,  затвердити їх на загальних зборах (конференції) трудового колективу, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.

3. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаній посаді та кваліфікації.

Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом) та посадовою інструкцією.

4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості його реорганізації (злиття, поділу, виділення, перетворення), крім визначених законодавством випадків (пп. 3, 4, 7, 8 ст.40 та ст.41 КЗпП), а також випадків скорочення чисельності або штату працівників, передбачених п.1 част.1 ст40 КЗпП.

6. Здійснювати звільнення з підстав, зазначених у п.1 ст40 КЗпП, лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу, та за попередньою згодою профспілкового органу первинної профспілкової організації , членом якої є працівник (крім випадку ліквідації підприємства).

Надавати профспілковій стороні обґрунтоване письмове подання про розірвання трудового договору з працівником.

Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених п.5 част.1 ст.40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці.

7. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви для відпочинку  і харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи (змінності), затвердженими адміністрацією за узгодженням з профспілковою стороною, з урахуванням специфіки процесів, режиму роботи структурних підрозділів (додаток № 1) із розрахунку нормальної тривалості робочого дня (тижня).

Встановити додаткові оплачувані перерви, що включаються до робочого часу, для таких категорій працівників:__________________________, якщо за умовами виробництва працівник не має права відлучатися від робочого місця та використати час обідньої перерви на свій розсуд.

8. Визначити спільно з профспілковою стороною перелік робіт, на яких допускається поділ робочого дня на частини.

Встановити тривалість безперервної роботи водіїв (машиністів) транспортних засобів не більше 5 годин.

9. Встановити скорочену тривалість робочого часу для категорій працівників, визначених законодавством.

Розробити за участі профкому розпорядок, який би регламентував порядок чергування працівників на об’єкті та вдома.

10. Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи в організації, в окремих підрозділах, для  категорій  або окремих працівників, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.

11. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначених законодавством.

Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, в тому числі  таку, що знаходиться під її опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену тривалість робочого часу.

12. Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та вихідні дні.

13. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише  у виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки з дозволу профспілкової сторони та з її оплатою і компенсацією відповідно до законодавства.

14. Встановити працівникам щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю______днів.

Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою стороною до______січня року та доводити його до відома працівників.

При складанні графіків відпусток  враховувати сімейні обставини, особисті  інтереси та  можливості відпочинку кожного працівника.

Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніш як за два тижня до встановленого графіком періоду.

По можливості надавати подружжям, які працюють   на підприємстві, права на щорічну відпустку в один і той самий період.

15. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час, у випадках, передбачених законодавством, а також наступним категоріям працівників:_____________________________________.

16. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну  безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника у випадках, передбачених законодавством.

17. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на інший період у разі порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та несвоєчасної виплати йому заробітної плати за час відпустки.

18. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, визначених законодавством.

19. Надавати додаткові відпустки за умови праці працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом  на здоров'я шкідливих факторів, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1290, в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (додаток № 2).

20. Надавати додаткові відпустки за особливий характер праці:

працівникам, робота яких пов’язана з підвищенням нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням та умовах підвищеного ризику для здоров'я, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1290, в залежності від часу зайнятості працівника в цих умовах (додаток № 3);

працівникам з ненормованим робочим днем (додаток № 4).

21. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку  з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

Працівникам організації, які навчаються без відриву від виробництва в учбових закладах з вечірньою формою навчання, або підвищують кваліфікацію надавати можливість працювати у змінах, що дозволяють регулярно відвідувати заняття. Не залучати цих працівників протягом періоду їх навчання до надурочних робіт та службових відряджень.

22. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

23. Надавати працівникам за сімейними обставинами  та з інших причин, за їх бажанням  і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати  терміном до 15 календарних днів на рік.

24. Надавати визначеним законодавством категоріям працівників, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін.

25. Надавати за рахунок коштів організації всім працівникам, які протягом року не мали порушень трудової та виробничої дисципліни, з оплатою у розмірі середнього заробітку працівника:

25.1. Додаткову відпустку за безперервний стаж роботи в установі, організації (вислугу років) (умовно):

від 3 до 5 років      - 1 робочий день;

від 5 до 10 років    - 2 робочих дні;

від 10 до 15 років  - 3 робочих дні;

більше 15 років     - 4 робочих дні.

25.2. Додаткову відпустку на 3 робочих дні у випадках:

народження дитини (батькові);

проводів  на військову службу (батькам);

шлюбу працівника або його дітей;

смерті подружжя, дітей або близьких родичів.

25.3. Вільний від роботи день з приводу:

ювілейних дат з дня народження працівника;

1 вересня – жінкам, діти яких навчаються у_____класах, якщо ці дні припадають на робочий день.

26. Встановити робочий тиждень________годин, при двох вихідних днях субота, неділя.

 

Профком зобов’язується:

27. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів  про прийняття, звільнення, переведення на іншу  роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомленням з ними працівників.

28. Розглядати обґрунтоване письмове подання адміністрації про розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілки, що діє в організації, у випадках, передбачених законодавством.

Повідомляти адміністрацію про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк  після його прийняття.

29. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати  права працівників у відносинах з власником, судових органах. 

Додатки до розділу “Трудові відносини, режим праці та відпочинку”

 

Додаток № 1

Графік

роботи (змінності)________________________________на________рік

(назва підприємства)

Цех, дільниця, відділ

Зміна

Початок/закінчення роботи

Перерва на обід

Інші види перерв

Додаток № 2

Перелік

професій і посад працівників, які мають  право на щорічну додаткову

відпустку за роботу із шкідливими  і важкими умовами праці

№№

Цех, дільниця, відділ

Назва професії та посади

Тривалість  додаткової відпустки в календарних днях

Додаток № 3

Перелік

виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищенням нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням

№№

Цех, дільниця, відділ

Назва професії та посади

Тривалість додаткової відпустки за особливий  характер роботи , в календарних днях

 

 

 

 

Додаток № 4

Перелік

посад працівників з ненормованим робочим днем

№№

Назва посади

Тривалість додаткової відпустки в календарних днях

РОЗДІЛ

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

З метою створення здорових та безпечних умов праці в організації, установі адміністрація зобов’язується:

1. Забезпечити ефективну роботу служби охорони праці, укомплектувати її згідно нормативу, встановити оплату праці даної категорії працівників на рівні головних підрозділів організації.

2. Розробити, за погодженням з профспілковою стороною, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення  існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (додаток № 1).

На реалізацію комплексних заходів виділити______тисяч гривень.

3. Виконати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період у термін до_____.

Забезпечити протягом всього осінньо-зимового  періоду стійкий  температурний  режим у виробничих приміщеннях згідно встановлених норм.

4. При прийнятті на роботу ознайомлювати працівника під розписку з колдоговором,  умовами праці, наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про його права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до нормативних актів та колдоговору.

Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, при якій створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров'я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами, а також для життя і здоров'я інших людей і навколишнього середовища.

5. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленим   за участю профспілкової сторони графіком, та за її результатами вживати заходів щодо покращання умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій.

- підтвердити право на пільгове забезпечення за Списками № 1 і 2 (додаток 14,15);

- на щорічну  додаткову  відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці  - згідно Додатку № 1, затвердженому  Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (додаток № 16);

- забезпечити молоком або іншими рівноцінними продуктами працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, які мають на це право (додаток № 17).

6. Проводити навчання і перевірку знань з охорони праці працівників, як  того вимагає Закон України “Про охорону праці”.

7. Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизу технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.

8.  Безплатно забезпечувати 100% працівників, які працюють на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах , спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами (додаток № 2).

Забезпечити медичних працівників халатами, тапочками та відповідним одягом спеціального призначення за рахунок закладу та забезпечити його щотижневе прання установою.

9. Забезпечувати на 100% працівників санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до санітарних норм і правил.

10. Забезпечити за рахунок коштів організації своєчасну заміну або ремонт спецодягу і  спецвзуття, що стали непридатними до закінчення встановленого терміну їх носіння з незалежних від працівника причин.

11.  Компенсувати протягом______ днів витрати працівника, підтверджені документально (касовий  або товарний чеки), на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо  внаслідок несвоєчасного забезпечення власником працівника він був змушений придбати їх за власні кошти.

12. Забезпечувати за рахунок коштів  організації прання, хімчистку, знежирення, відновлення і ремонт спецодягу, спецвзуття та інших засобів  індивідуального захисту, утримання побутових приміщень відповідно до санітарних норм і правил гігієни.

13. Забезпечувати безплатно працівників, які працюють на роботах із шкідливими умовами праці, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами.

14. Забезпечувати працівників гарячим харчуванням, встановити часткову оплату вартості харчування______%   або_________грн. в день.

15. На роботах з особливо шкідливими умовами праці безплатно надавати за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування (додаток № 3).

16. Забезпечити на підприємстві належний питний режим.

17. Працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням, видавати безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видавати безплатно за встановленими нормами змиваючи та знешкоджуючі засоби (додаток № 4).

18. За рахунок коштів організації, установи здійснювати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом  трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці  або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року.

Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами огляду працівників.

19. При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду, зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.

Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.

20. Не допускати працівників до роботи, яка їм протипоказана за результатами медичних оглядів, навіть за їх згодою.

21. Організувати за рахунок коштів організації на прохання працівника або за своєї ініціативою позачерговий медичний огляд, якщо  працівник вважає,  що погіршення стану його здоров'я пов’язане з умовами праці.

22. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, переводити, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу у відповідності з медичним висновком.

Оплату праці  у таких випадках проводити згідно чинного законодавства.

23. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювань.

24. Забезпечити диспансерним лікарським наглядом працівників із хронічними захворюваннями, які тривало і часто хворіють, інвалідів та ветеранів праці.

25. Забезпечувати належне утримання та фінансування відповідно до кошторису пункту охорони здоров'я, комплектування цехових аптечок  підрозділів необхідними медикаментами.

26. Створити комісію з питань охорони праці. Сприяти її роботі відповідно до положення про неї.

27. Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій  на виробництві.

Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.

28. Проводити щоквартально за участю представників профспілкового комітету аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на виробництві. Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження і запобігання травматизму та забезпечувати їх виконання.

29. Виплачувати за рахунок коштів організації, установи одноразову матеріальну допомогу працівнику, який отримав виробничу травму при виконанні ним трудових обов'язків, без стійкої втрати працездатності у таких розмірах:

Термін непрацездатності

(за листом непрацездатності календарні

дні, місяці)

Розмір матеріальної допомоги

(умовно: у відсотках від заробітної плати потерпілого або гарантованої мінімальної заробітної плати)

 • від 1 дн. до 10 дн.
 • від 10 дн.до 20 дн.
 • 20 дн. до 1 місяця
 • від 1-го до 2-х місяців
 • більше 2-х місяців

20

70

100

200

300

 

30. Створити для працівників, які отримали інвалідність на даному підприємстві, умови праці для подальшого виконання ними трудових обов'язків відповідно до медичних висновків або організувати їх перенавчання, перекваліфікацію чи надомну працю.

31. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період припинення роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або працівників, які його оточують, в навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістом з охорони праці підприємства з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним державним органом  нагляду за охороною праці за участю представника профспілки.

32. Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі 3-х місячного середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань.

33. Відраховувати кошти до фонду охорони праці організації у розмірі _____% від фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).

Використовувати кошти фонду, за погодженням з профспілковою стороною, тільки на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

34. Відповідно до чинного законодавства забезпечити здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників підприємства від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

35. Організувати роботу  кабінету з охорони праці підприємства згідно з Типовим положенням про кабінет охорони праці.

36. За рахунок коштів організації, установи проводити навчання представників профспілки та членів комісії з питань охорони праці, громадських інспекторів  уповноважених  профспілкової організації з питань охорони праці, надавати їм вільний від основної роботи час (до___ годин на тиждень) із збереженням заробітної плати для залучення до перевірок стану умов, безпеки праці та розслідування нещасних випадків.

37. Систематично проводити за встановленими графіками навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.

38. Проводити щомісячно дні охорони праці в організації за участю представників профспілкової сторони.

39. Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці та в нічні зміни, до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 № 256 та від 10.12.93 № 241 (додатки № 6,7).

40. Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46 та від 22.03.96 № 59 (додаток № 8,9).

Не залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні.

41. Розробити за участю профспілкової сторони Положення про систему стимулювання охорони праці в організації.

За поданням профспілкової сторони, комісії з питань охорони праці або керівника структурного підрозділу заохочувати ініціативних працівників, уповноважених профспілки з питань охорони праці, що відзначились у здійсненні заходів з підвищення безпеки та покращання умов праці, збільшення розміру винагороди за загальні результати роботи за підсумками_____________(кварталу, року) на_____%.

42. Витрати на заходи з охорони праці з розрахунку на кожного працюючого встановити не менше розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

43. Взяти участь в обласному огляді-конкурсі з охорони праці та забезпечити необхідні заходи для його ефективності.

44. Визначити потребу та виділити кошти для забезпечення працюючих в шкідливих умовах, за показаннями медичних установ, путівками на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів підприємства.

45. Забезпечувати необхідні умови для роботи громадських інспекторів праці, щотижня надавати їм 2-3 години із збереженням середнього заробітку, для виконання громадських обов'язків.

46. Встановити технологічні перерви для відпочинку (вживання води, природні потреби та інше) – 12% робочого часу.

47. Забезпечити проведення для представників профспілки, громадських інспекторів  двотижневих курсів з метою навчання передовому досвіду з гігієни праці, техніки безпеки і охорони  навколишнього середовища за рахунок підприємства, організації.

 

Працівники організації, установи зобов’язуються:

48. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.

49. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

50. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні огляди.

51. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій  на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

52. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його пошкодження чи знищення.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

53. Здійснювати громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту виконанням заходів , передбачених у цьому колдоговорі та нормативних документах.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

54. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику відповідні подання.

55. Інформувати працівників про їх права  і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.

56. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, необхідний для усунення цієї загрози.

57. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров’ю працівника.

58. Брати участь:

58.1. В розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці на підприємстві.

58.2. В організації навчання працюючих з питань охорони праці.

58.3. У проведенні атестації робочих місць, за її результатами вносити пропозиції щодо покращання умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.

58.4. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого.

59. Заслуховувати на засіданнях профкому звіт роботодавця в особі керівника, про виконання ним законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. При необхідності направляти подання роботодавцю та до органів державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

60. Представляти інтереси застрахованих осіб з питань соціального страхування, захисту індивідуальних та колективних прав і інтересів членів профспілки.

61. Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.

62. Відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці (зазначити види морального і матеріального заохочення).

63. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.

64. Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками  пропозицій громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

65. Регулярно виносити на розгляд зборів (конференції), засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

Додатки до розділу Умови та охорона праці

Додаток № 1

Комплексні заходи

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних

захворювань і аварій

№№

Назва заходів (робіт)

Вартість робіт (тисяч грн.)

Ефективність заходів

Строк вико-нання

Відпові-дальний за виконання

План

Факт

Плану-

ється

Досяг-нуто

Додаток № 2

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

№№

Назва виробництв, цехів, професій і посад

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів захисту

Строк експлуатації

(місяців)

Примітка

(зміна, що дозволяється)

Додаток № 3

Перелік

професій і посад працівників, яким  видається безплатно молоко або рівноцінні йому харчові продукти, лікувально-профілактичне харчування

№№

Назва виробництв, цехів, професій і посад

Найменування продуктів  харчування

Норма видачі

Додаток № 4

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безоплатно мило, миючі та знешкоджуючі засоби

№№

Назва виробництв, цехів, професій і посад

Найменування миючих та знешкоджуючих засобів

Норма видачі

(грн. на місяць)

 

Додаток № 5

Список

виробництв, професій та види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок

 1. 1. ……………………………
 2. 2. ……………………………

Додаток № 6

Граничні норми

підіймання і переміщення важких речей жінками

Характер робіт

Гранично допустима маса вантажу (кг)

Додаток № 7

Список

виробництв, професій та види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється використання праці неповнолітніх

 1. 1. …………………………
 2. 2. …………………………

Додаток № 8

Граничні норми

підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Характер робіт

Гранично допустима маса вантажу (кг)

РОЗДІЛ

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО0ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ

 

Адміністрація  та профком домовилися спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові  заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей відповідно до затвердженого кошторису (додаток № 1), у тому числі на:

1. Розвиток та належне утримання (ремонт, реконструкцію) об’єктів соціальної сфери (житловий фонд, гуртожитки, бібліотеки, спортивні споруди тощо).

2. Придбання та будівництво житла для працівників, що перебувають на квартирному обліку,  в тому числі   за дольовою участю.

3. Видачу працівникам для оздоровлення путівок на лікування, відпочинок і до дитячих оздоровчих таборів з частковою оплатою за рахунок коштів організації - _____%, за рахунок працівника - _____%.

Видачу безкоштовних путівок таким категоріям працівників:_________.

4. Часткову компенсацію сплачуваної працівником вартості:

 

утримання дітей у дошкільних закладах                                          - _________%;

 

наймання квартири для молодих сімей і молодих спеціалістів  -  _________%;

 

довготривалого лікування працівників та їх дітей                          - _________%;

 

ритуальних послуг у зв’язку із смертю:

працівника (колишнього працівника, що вийшов на пенсію)     - _________%;

 

близьких родичів                                                                                                                      - _________%.

5. Виплату щомісячної допомоги в розмірі_____матерям-одиночкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до_____років і мають безперервний стаж роботи в організації не менше____років.

6. Надання одноразового заохочення працівникам у зв'язку з такими обставинами:

 

з нагоди одруження                                                                                                          - ______грн.

 

при народженні дитини                                                                                                   - ______грн.

 

після повернення на підприємство із служби у Збройних

Силах України                                                                                                                   - ______грн.

 

з нагоди ювілейних дат працівників                                                                            - ______грн.

 

у зв'язку з виходом працівника на пенсію при досягненні

пенсійного віку, у тому числі на пільгових умовах (залежно

від безперервного стажу роботи на підприємстві  та його

середнього заробітку)

(умовно):

стаж роботи від 5 до 10 років              - _____місячних середніх зарплат;

стаж роботи від 10 до 15 років            - _____місячних середніх зарплат;

більше 15 років                                         - _____місячних середніх зарплат.

 

7. Надавати допомогу працівникам:

на оздоровлення, у зв'язку із наданням щорічної відпустки у розмірі середньомісячного заробітку;

які не хворіли протягом року, у розмірі_____% середньомісячного заробітку.

8. Надання безвідсоткових позик, згідно прийнятого спільно з профспілковою стороною Положення, у таких випадках:

працівникам, які перебувають на квартирному обліку, на будівництво або придбання житла;

довготривалого стаціонарного лікування при необхідності проведення складної операції працівнику або його дитині;

навчання працівника або його дитини у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах.

9. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі _______ за рахунок власних коштів установи.

10. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку згідно з чинним законодавством.

11. Сприяти працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва.

12. Сприяти забезпеченню працівників сільської місцевості, пенсіонерів, які раніше були педпрацівниками в сільських населених пунктах і проживають в них, пільговим користуванням житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм.

13. Сприяти працівникам сільської місцевості в реалізації їх права:

-               на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до чинного законодавства;

- на придбання основних продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників сільського господарства.

14. Надання матеріальної допомоги:

багатодітним сім’ям та одиноким матерям, сім’ям, що мають дитину-інваліда - ___грн.;

одиноким пенсіонерам – ветеранам праці підприємства, які не працюють і потребують соціальної допомоги у зв'язку із смертю працівника або близьких родичів -      ____грн.;

працівникам, які постраждали внаслідок не передбачуваних обставин (стихійного лиха, кражі, пожежі тощо)                - _____грн.

15. Виплачувати працівникові вихідну допомогу у таких випадках і розмірах: __________________________________, _____________

16.  Забезпечити гаряче харчування та здешевлення харчування працівників в їдальні (буфеті) _____% його вартості, для працівників, що працюють у вечірній та нічній зміні, у важких і шкідливих умовах праці - ______%.

17. Оренду приміщень і спортивних споруд, придбання спортінвентарю та абонентів для занять працівників у вільний від роботи час в групах здоров’я.

Адміністрація зобов’язується:

18. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, пенсійне, зайнятості, від нещасних випадків. За погодженням з профспілковою стороною запроваджувати додаткові види недержавного страхування працівників або їх окремих категорій.

19. Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві. Забезпечити гласність роботи комісії при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування.

20. У разі захворювання працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

21. Щомісячно перераховувати профспілковій стороні кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі_____% фонду оплати праці організації.

22. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, в терміни визначені законодавством.

23. Вести облік працівників, які потребують покращання житлових умов, та приймати рішення про надання житла спільно з профспілковою стороною з урахуванням висновків житлової комісії.

Виділяти____% від загального житла, що підлягає розподілу, для працівників, які  знаходяться у першочергових та позачергових списках  обліку на отримання житла.

Надавати житло поза чергою сім’ї працівника, що загинув на виробництві у зв'язку з виробничою травмою, якщо він перебував на квартирному обліку.

24. Виділити та облаштувати (меблями, приборами розігріву  тощо) кімнати для відпочинку і харчування.

25. Забезпечити за рахунок коштів організації  доставку на роботу та з роботи працівників, що проживають в__________районах, працюють у вечірню та нічну зміну.

26. Забезпечувати транспортом, за заявкою профспілкової сторони, спортивні та культурно-масові заходи, в яких беруть участь працівники організації.

27. Надавати працівникам, на пільгових умовах, згідно визначеного спільно з профспілковою стороною порядку, автотранспорт, спеціальну техніку та інвентар тощо.

28. Здійснювати, за участю профспілкової сторони, щоквартальний аналіз стану тимчасової непрацездатності на підприємстві та причин захворювань.

Вживати заходів до зниження захворюваності працівників і втрат робочого часу через хвороби.

29. Сприяти платіжному забезпеченню необхідними медикаментозними засобами для проведення стаціонарного  лікування в тому числі в денних стаціонарах, стаціонарах на дому, працівників та проведення їм всіх видів медичного обстеження.

30. Надавати транспорт для перевезення палива за заявками працівників, які користуються твердим паливом, з оплатою витрат на пальне за рахунок _(організації)__________________________ та непрацюючим пенсіонерам за рахунок (організації, пенсіонерів)_________.

31. Зберегти за особами, які уклали трудовий договір у відповідності з вимогами ст.42 КЗпП України соціально-побутові пільги передбачені цим колективним договором, та які вони мали до розірвання трудового договору.

32. Виділити кошти  за рахунок підприємства, установи, організації на закупку городини, овочів, картоплі, так званих “овочевих”, в  розмірі_____грн. на працюючого.

33.Придбати проїзні квитки або виділити кошти на проїзд працівникам підприємства, установи  в транспорті  загального користування.

34.          Забезпечити право (ФПБ)___ працівників на знижки за корисування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд, незалежно від наявності у них права  на податкову соціальну пільгу або надати їм компенсацію в розмірі _________грн. в місяць.

35. Придбати та передати профкому для забезпечення новорічними подарунками:

-       всіх працюючих;

-       дітей всіх працюючих;

-       дітей працюючих віком до 15 років

та виділити на ці цілі кошти з розрахунку  ________грн. на один новорічний подарунок.

 

Профспілкова сторона зобов’язується

36. Контролювати цільове  використання коштів на виплату соціальних пільг, проведення культурно-масових заходів, доводити інформацію до членів трудового колективу.

37. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою власником страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Своєчасним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими  народженням і похованням.

Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.

38. Щорічно (в кінці року) проводити облік працівників, які потребують  лікування у санаторіях і пансіонатах України, сприяти забезпеченню їх путівками.

39. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, організовувати оздоровлення дітей працівників у дитячих таборах.

40. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників підприємства та членів їх сімей.

41. Організувати заготівлю овочів, фруктів на зимовий період для працівників установи.

42. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року і т.і.

43. Провести День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

44. Здійснювати контроль за роботою та утриманням об’єктів соціальної сфери (їдалень, буфетів, медпунктів, побутових приміщень тощо), за результатами перевірок  складати відповідні  акти, доводити їх до відома  власника і, в разі потреби, вимагати усунення виявлених недоліків.

45. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

46. Через депутатів і членів виборних профспілкових органів домагатись від державних органів та місцевого самоврядування прийняття рішень щодо підвищення соціальних гарантій працівників в умовах ринкової економіки.

47. Прийняти рішення та звернення до адміністрації про передбачення в бюджеті  виділення профкому_______% фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-масову, оздоровчу роботу (ст. 44 Закону “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності).

 

Додатки  до розділу  “Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників”

Додаток № 1

Кошторис

фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва  на______рік

№№

Найменування статей витрат

План витрат (тис.грн.)

У відсотках до

загальної суми фонду

РОЗДІЛ

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ, ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Адміністрація визнає профспілковий комітет повноважним  представником інтересів  працівників, які працюють на підприємстві організації, і погоджує з ним свої дії, накази та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом  цього договору.

 

Адміністрація зобов’язується:

1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профкому, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профкому або перешкоджання їх здійсненню.

2. Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення профспілкових зборів працівників, для ведення культурно-освітньої, спортивної, оздоровчої роботи, надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, а також оргтехніку, канцтовари, необхідні для роботи профорганізації.

Забезпечувати профспілковій організації можливість розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території організації в доступних для працівників місцях.

3. Щомісячно і безплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати, у безготівковому порядку при отриманні зарплати або  протягом 3-х банківських днів після виплати заробітної плати у будь-якій формі, на рахунок профспілкової організації членські профспілкові внески.

4. Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, для виконання ними повноважень та громадських обов’язків:

голові профкому                                                                - _____ годин на тиждень;

голові цехового комітету профспілки          - ____годин на тиждень;

членам профкому та цехових комітетів  - ____годин на тиждень;

членам комісій профкому                                                - ____годин на тиждень.

На час профспілкового навчання проведення статутних заходів працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, надавати додаткову відпустку  тривалістю до___календарних днів із збереженням заробітної плати за рахунок коштів  підприємства.

Якщо виконання громадських обов'язків пов’язане з виїздом у відрядження, то витрати, пов’язані з цим, здійснювати за рахунок коштів підприємства.

5. Забезпечувати членам виборних профспілкових органів підприємства установи, організації та представникам профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи, ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників і виконанням Генеральної, галузевої, регіональної угод та цього колдоговору.

6. Поширити на виборних і штатних працівників профспілкової організації, які діють в установі, соціальні пільги та заохочення, встановлені цим договором для працівників підприємства.

7. Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на ці посади зі штатних посад даної установи) після закінчення їх повноважень надання місця попередньої роботи.

8. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

9. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану

10. Встановити за рахунок організації доплату голові профкому, голові комісії з охорони праці, який працює на громадських засадах в розмірі 30% посадового окладу (ставки), головам цехових комітетів – в розмірі 20% окладу (ставки).

11. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових органів щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.

12. На вимогу профспілкової сторони надавати в тижневий термін відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку підприємства.

13. Надавати можливість профспілковій стороні перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні та культурні заходи і  житлове будівництво.

14. Забезпечити участь профспілкової сторони в підготовці змін і доповнень до Статуту підприємства (підготування проекту Статуту), обов’язковий розгляд її пропозицій.

15. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профспілкову сторону про плани і напрями розвитку підприємства.

16. Виписати для профкому газету “Профспілкові вісті”.

17. Брати участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення.

18. Надавати допомогу профспілковим активістам для здійснення ними своїх повноважень шляхом надання їм відповідної інформації та інших погоджених засобів.

19. Сторони домовилися негайно і безпосередньо співпрацювати в разі будь-якого конфлікту або порушення умов колдоговору з метою знайти взаємно прийнятне рішення проблем, які виникли.

 

РОЗДІЛ

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов’язуються:

1. Забезпечити регулярний контроль за виконанням колективного договору,

оперативно вживати заходи впливу до тих, хто допускає невиконання зобов’язань.

2. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання умов договору та встановити терміни їх виконання (додаток № 1). 

3.Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією представників сторін, яка веде переговори з його укладення (додаток № 2), в узгодженому нею порядку.

Результати перевірки виконання зобов’язань договору оформлювати відповідним актом, який доводити до відома сторін договору.

4. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.

5. Розглядати підсумки виконання колективного договору на розширеному засіданні профкому за участю сторін та на загальних зборах (конференції) трудового колективу двічі на рік:

- за півріччя         - у липні;

- за рік   - у лютому.

6. У разі порушення чи невиконання зобов’язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

У разі порушення роботодавцем умов колективного договору, профспілковий комітет, обласний галузевий виборний орган профспілки мають право направляти роботодавцю подання про усунення цих порушень, яке розглядається ним в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілкова організація залишає за собою право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

7. Колективний договір укладено в трьох примірниках, що зберігаються у кожної із сторін  та в органі, який проводить реєстрацію і мають однакову юридичну силу.

Додаток № 1

ПЕРЕЛІК

осіб, відповідальних за виконання норм і положень колективного договору

№№

Назва розділів  та номера пунктів

Термін виконання

Посада, П.І.Б.

відповідальних за виконання

Додаток № 2

С К Л А Д

робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору

№№

П.І.Б

Посада (професія)

Колективний договір підписали:

від адміністрації                                              від профспілкової сторони

______________________                 _________________________

М.П.                                                                                                                                                                                       М.П.

“_____”________________200___рік

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.