Рекомендації Печать

первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) для врахування при проведенні колективних переговорів із роботодавцями під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2017 році

Останнім часом колдоговірні компанії проходять в умовах суттєвого зменшення економічної активності більшості галузей економіки, зростання тарифів на послуги природних монополій, жорсткості умов кредитування організацій і фізичних осіб, падіння попиту на продукцію, що випускається і послуги, що надаються, що породжує серйозні соціальні проблеми - падіння життєвого рівня працівників, відсутність їх соціальної захищеності на державному рівні,  значне скорочення чисельності зайнятих працівників та ін.

Особливості колдоговірні компанії 2017 року: суттєве підвищення законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати, при цьому змінено суть та структуру мінімальної заробітної плати. Відтепер показник мінімальної заробітної плати не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах.

Сучасний колективний договір, укладений з урахуванням можливостей підприємства, повинен містити заходи, спрямовані на забезпечення життєво важливих потреб працівників – повноцінну зайнятість, збереження робочих місць, гідну заробітну плату та недопущення її заборгованості, збереження здоров’я через безпечні умови праці, розширення соціальних гарантій та визначення конкретного механізму їх реалізації. Такий колдоговір є надійною основою для соціального захисту працівників, він дисциплінує та згуртовує трудовий колектив, підвищує відповідальність адміністрації підприємства,забезпечує працівникам можливість і мотивацію працювати якісно і продуктивно та сприяє впевненості у майбутньому як роботодавця так і працівників.

При розробці колдоговорів обов’язково мають бути додержані, в якості мінімальних гарантій, норми трудового законодавства України, а також положення Генеральної угоди на 2016-2017 роки (далі - ГУ), галузевих угод, територіальної Угоди на 2016-2018 роки (далі - ТУ).

Об'єднання профспілок Харківської області та Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації наполягають - колективний договір є найважливішим інструментом захисту трудових прав і гарантій працівників, тому настійно рекомендують не йти шляхом пролонгації колективних договорів, а укладати нові або вносити зміни і доповнення в діючі.

Загальні вимоги, які необхідно вирішити шляхом переговорів з укладання колективних договорів у 2017 році.

У сфері виробничих відносин передбачити:

Спільні з роботодавцями дії щодо:

- подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць (п. 1.3 ГУ);

- економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв;

- надання безоплатно профспілковим організаціям інформації про стан виконання покупцями державного майна (концесіонерами) зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів), концесійних договорів стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці, збереження соціальних об’єктів та з інших питань соціально-трудових відносин ( п.1.11 ГУ);

- залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу (концесії) державного майна, укладених у процесі приватизації (концесії), в частині виконання його покупцями (концесіонерами) зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов (п.1.12 ГУ);

- включення представників профспілкових організацій до складу комісій з питань: приватизації, передачі у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну( п. 1.13 ГУ);

- залучення представників профспілкових організацій підприємств до проведення консультацій щодо підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна в частині соціального пакету зобов’язань(п. 1.14 ГУ).

У сфері трудових відносин та продуктивної зайнятості рекомендуємо до включення у колективні договори норм щодо:

- запровадження попереджувальних заходів для запобігання на підприємствах, незалежно від форми власності та господарювання, масових звільнень працюючих з ініціативи роботодавця;

- погодження питання скорочення більше 5% працівників протягом року з відповідним вищим органом профспілки (п. 2.1.11 ТУ);

- підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, а також проводити професійну перепідготовку та підвищувати кваліфікацію працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення(п. 1.32 ГУ);

- підвищення мотивації до праці. З цією метою не допускати необґрунтованого встановлення неповного робочого дня (тижня). У випадках тимчасових фінансово-економічних труднощів зменшувати тривалість робочого часу на період не більше трьох місяців, з оплатою відпрацьованого часу відповідно до вимог чинного законодавства України, але не менше законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати (п.2.1.7 ТУ);

- передбачення умов та механізму захисту прав своїх працівників у разі передачі частини робіт стороннім організаціям;

- обґрунтованого застосування строкових договорів, сумісництва, прийому працівників на тимчасову роботу тощо.

- запровадження стимулів  для працевлаштування та стажування молоді.

У сфері оплати праці :

Врахувати, що на 2017 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 21.12.2016 року № 1801-VIII, встановлені наступні розміри мінімальної заробітної плати:

у місячному розмірі: з 1 січня – 3200 грн.

у погодинному розмірі: з 1 січня – 19-34 грн.

Довідково: норма тривалості робочого часу для 5-денного робочого тижня:

на 2017 рік – 1986 год; на 2016 рік - 2003 год.

Рекомендуємо для підприємств, установ, організацій шляхом домовленостей передбачати норми щодо:

- визначення системи оплати праці;

Увага , це важливо!

В даний час на підприємствах області все більшого поширення набувають безтарифні системи оплати праці. Найпоширенішим їх прикладом є грейдова та акордна системи оплати праці. Для мінімізації ризиків від її впровадження дуже важливо на рівні колективного договору закріпити :

- попереднє (не менше ніж за 3 місяці ) інформування профспілкового комітету про плановані зміни в організації оплати праці на підприємстві (ст. 49 – 4 КЗпП) та працівників - не менше ніж за 2 місяці (ст. 32 КЗпП) ;

- безпосередню участь профспілкового комітету в розробці критеріїв оцінки посад і професій для віднесення до певної групи грейдів і в проведенні оцінки посад;

- конкретного розміру тарифних ставок (посадових окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення (п.2.5 ГУ).  Важливо! Мінімальна тарифна ставка (посадовий оклад) не може бути нижчою рівня прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (із 01.01.2017 р. — 1600 грн);

- встановлення переліку доплат і надбавок в розмірах не нижче передбачених законодавством, Генеральною, галузевими угодами;

- заходів, спрямованих на збільшення частки оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг (п.2.41 ГУ);

- вжиття невідкладних заходів у випадку утворення заборгованості із заробітної плати та зі сплати єдиного соціального внеску:

- складання погодженого з первинною профспілковою організацією графіку погашення заборгованості;

- розробки, спільно з профкомом, заходів для повного повернення боргів з виплати заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та єдиного соціального внеску;

- надання роботодавцем на вимогу виборних профспілкових органів інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації у разі затримки виплати заробітної плати;

- своєчасної видачі, за зверненням працівників, довідок про суму заборгованої заробітної плати;

- в разі необхідності, встановити підсумований облік робочого часу , визначити категорії працівників, для яких він встановлюється, а також обліковий період (місяць , квартал , півріччя, рік ) (ст. 61 КЗпП , наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 138 від 19.04. 2006р.); розробити Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу, яке зробити додатком до колективного договору.

У сфері охорони праці та здоров'я слід приділити увагу питанням:

- вжиття комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, промисловим аваріям і пожежам, забезпечення джерел та обсягів їх фінансування, не менше передбаченого законом, чинними галузевими та територіальними угодами, контроль профспілок за виконанням зазначених заходів;

- спрямування коштів на охорону праці в обсязі не менше законодавчо встановленого мінімального рівня витрат на охорону праці – для не бюджетних організацій - не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік{частина третя ст. 19 в редакції Закону України «Про охорону праці» від 02.06.2011 р.№ 3458-VI }; для бюджетних організацій - визначення конкретної суми з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації {частина четверта ст. 19 в редакції Закону України  від 28.12.2014р. № 77-VIII } (2.78 ГУ)

- оздоровлення працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці (п. 2.71 ГУ);

- організації для працівників та представників профспілок на підприємстві, в організації чи установі необхідного навчання з питань охорони праці (п.2.73 ГУ).

- організації своєчасного і кваліфікованого надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на виробництві, створення служб гігієни праці (п. 2.74 ГУ);

- безперешкодного доступу до робочих місць представників відповідної профспілки для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, соціально-економічних прав працівників ( п.2.75 ГУ);

- недопущення притягнення до відповідальності працівників внаслідок вчинених ними належним чином дій щодо захисту своїх прав з питань охорони праці, або працівників, які відмовились від виконання роботи чи залишили роботу і мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їх життя чи здоров'я, життя та здоров'я інших людей (п.2.77 ГУ);

- організації профілактичної роботи для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань (п. 2.82. ГУ).

- стимулювання окремих працівників, колективів, які є активістами здорового способу життя у боротьбі зі шкідливими звичками ( п.4.5.3. ТУ);

- визначення переліку робіт, де через умови виробництва працівнику неможливо установити перерву для відпочинку і харчування, передбачити створення умов для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах( п. 4.5.4 ТУ);

- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, а також миючими та знезаражуючими речовинами (п. п. 4.1.14, 4.2.3. ТУ);

- своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці (не рідше 1 разу на 5 років), узгодження профкомом графіків її проведення та результатів атестації, контроль за наданням працівникам пільг і компенсацій за шкідливі (особливо шкідливі) та важкі умови праці за результатами атестації робочих місць, ознайомлення працівників з результатами атестації робочих місць та долучення наказів про результати атестації до особистої справи працівників;

- участі представників первинних профспілкових організацій у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, аналізу причин виробничого травматизму і професійної захворюваності, виявлення прихованих нещасних випадків, не допущення випадків безпідставного звинувачення самих потерпілих.

У сфері соціального захисту, соціальних прав і гарантій працівників.

Рекомендувати включати до колективних договорів положення щодо:

- надання додаткових, порівняно із законодавством, трудових і соціально-побутових пільг для працівників (додаткові оплачувані відпустки, пільги за вислугу років, вихідну допомогу, виплату у зв'язку з виходом на пенсію, компенсації (на придбання ліків, твердого палива, оплату комунальних платежів) для ветеранів праці, інвалідів, сімей з дітьми-інвалідами) тощо;

- надання додаткових пільг та компенсацій працівникам, які приймають або приймали участь в АТО, та членам їх родин; (Слід врахувати, що за працівниками,  призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік п. 12, ст. 12 вказаного Закону України).

- надання допомоги ветеранам праці, війни, військової служби, інвалідам, малозабезпеченим працівникам, сім’ям з дітьми, пенсіонерам;

- відрахування коштів на рахунки виборних органів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці);

- забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України від 08.09.2005 № 2866-ІV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

- забезпечення роботодавцями повного виконання обов’язку щодо офіційного документального оформлення фактичних трудових відносин з працівниками та виплати їм заробітної плати, збереження та передачі до архівних установ документів особового складу.

Гарантії діяльності профспілкової організації щодо:

- утримання (щомісячного безоплатного) із заробітної плати і в повному обсязі перераховування членських профспілкових внесків на рахунок профспілки, визначення строків перерахування;

- порядку надання виборному органу первинної профспілкової організації приміщення (приміщень) для роботи і проведення зборів працівників з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом;

- надання членам виборних профспілкових органів, а також особам, що здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, за їх запитом, необхідної інформації, а також можливості вільного доступу до робочих місць членів профспілки;

- збереження середньої заробітної плати за учасниками культурно-масових та спортивних змагань під час їх проведення;

- забезпечення здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, про охорону праці на підприємствах усіх форм власності членами виборних профспілкових органів (у тому числі правовими та технічними інспекторами вищих профспілкових організацій, до складу яких входить первинна організація підприємства).

Обов’язково слід передбачити порядок контролю за виконанням умов колективного договору.

В Рекомендаціях враховані норми:

- Закону України « Про професійні спілки , їх права та гарантії діяльності»;

- Закону України «Про колективні договори і угоди»;

- Закону України «Про оплату праці»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України  «Про зайнятість населення»;

- Закону України «Про господарські товариства»;

- Господарського кодексу України;

- діючої Генеральної угоди на 2016-2017 роки;

- Територіальної Угоди на 2016-2018 роки;

- Постанови Виконкому Об'єднання профспілок Харківської області від 13.12.2016 року № В-22-1 «Про проведену колдоговірну кампанію     у 2016 році та завдання на 2017 рік».

Додаток до методичних рекомендацій

Звернути увагу на зміни, які внесено до законодавства України.

З 1 січня 2017 року набрали чинності Закони України, які необхідно врахувати при укладанні колективних договорів:

- «Про державний бюджет України на 2017 рік» (від 21.12.2016 № 1801- VIII);

- «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (від 20.12.2016 № 1791- VIII);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 6.12.2016 № 1774- VIII)

Законом України від 21.12.2016 № 1801- VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено:

- прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 грн., з 1 травня - 1624 грн., з 1 грудня - 1700 грн., а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 грн., з 1 травня - 1426 грн., з 1 грудня - 1492 грн.;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 грн., з 1 травня - 1777 грн., з 1 грудня - 1860 грн.;

працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 грн., з 1 травня - 1684 грн., з 1 грудня - 1762 грн.;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 грн., з 1 травня - 1312 грн., з 1 грудня - 1373 грн. (стаття 7).

- Мінімальну заробітну плату :

у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 грн.;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 грн. (стаття 8).

Відповідно до Закону України  від 6.12.2016 № 1774- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці та не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Зміни, що стосуються платників єдиного соціального внеску:

Щодо сплати єдиного внеску

Ставку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яку сплачує роботодавець залишено в розмірі 22 %.

Як і в минулому році, у разі нарахування заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі меншому за мінімальну заробітну плату, нараховування єдиного соціального внеску проводиться із розрахунку мінімальної заробітної плати. Якщо такі доходи нараховані страхувальником, який не є основним роботодавцем, то єдиний внесок нараховують на фактичний розмір доходу незалежно від його розміру.

До відома: Мінімальний страховий внесок у 2017 році становить (для ставки 22%) 704 грн.

Оподаткування доходів фізичних осіб.

Ставка податку на доходи фізичних осіб залишена на рівні 2016 року і становить 18%. Прогресивної шкали немає.

Залишається норма щодо утримання військового збору у розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати.

Щодо максимальної величини доходу застрахованих осіб

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить (25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб):

з 1 січня 2017 року – 40000 грн. (1600Х25);

з 1 травня 2017 року - 42100 грн. (1684Х25);

з 1 грудня 2017 року – 44050 грн. (1762Х25).

Відповідно максимальний розмір нарахованого єдиного внеску становить

з 1 січня 2017року – 8800 грн. (40000Х22%);

з 1 травня 2017 року – 9262грн. (42100Х22%);

з 1 грудня 2017 року – 9691 грн. (44050Х22%).

Податкова соціальна пільга

У пп.169.1.1 ПКУ закріплено, що розмір загальної податкової соціальної пільги дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Станом на 01.01.2017 р прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює 1600 грн, тому поріг для застосування податкової соціальної пільги у 2017 році дорівнює 2240 грн. Будь-який платник податку за одним місцем роботи має право на застосування загальної податкової соціальної пільги до своєї зарплати, якщо вона не перевищує 2240 грн. в місяць.

Застосовується податкова соціальна пільга до зарплати починаючи з дня отримання заяви від працівника і документів, що підтверджують право на пільгу. Перелік документів і порядок їх подання затверджені постановою КМУ від 29.12.2010 р № 1227.

Розміри ПСП:

- Загальна, 50% ПМ (пп. 169.1.1 ПКУ) - 800,00 грн;

- Загальна на дітей (пп. 169.1.2 ПКУ) - 800,00 грн. х кількість дітей до 18 років;

- Підвищена, 150% (пп. «в» - «е» пп. 169.1.3 ПКУ) - 1200,00 грн;

- Підвищена на дітей, 150% (пп. «а» - «б» пп. 169.1.3 ПКУ) - 1200,00 грн. х кількість дітей до 18 років;

- Максимальна, 200% (пп. 169.1.4 ПКУ) - 1600.

Щодо оподаткування пенсійних виплат

Згідно із Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляються з пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (в розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року. Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12470 грн. на місяць. Ставка податку на доходи фізичних осіб складає 18%, військового збору – 1,5% бази оподаткування.

Коло осіб, яким надаються пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним.

Не підлягають оподаткуванню пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Щодо порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам

Збережено виплати пенсій працюючим пенсіонерам аналогічні тим, які були у 2016 році. Тобто, працюючим пенсіонерам виплата пенсії буде проводитись у розмірі 85%, але не менше 1,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – тобто не менше 1870,5 грн.

Пенсіонерам, які працюють на так званих «спецпосадах» пенсії виплачуватимуться лише після звільнення. В період роботи на інших посадах виплата здійснюватиметься у розмірі 85% призначеної пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму.

Інваліди І та ІІ гр., інваліди війни ІІІ гр., учасники бойових дій, члени сімей загиблих військовослужбовців одержуватимуть 100% пенсії незалежно від факту роботи.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 грн.

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.