Положення про Молодіжну раду ОПХО Печать
Про Положення про Молодіжну раду Об'єднання профспілок Харківської області

Відповідно до Програми ФПУ, Резолюцій V з'їзду ФПУ „Про роботу з молоддю" та положень Концепції молодіжної політики Федерації профспілок України щодо необхідності посилення роботи з молоддю у профспілках, втілення в життя заходів соціально-економічного захисту студентської, учнівської та працюючої молоді, залучення її до профспілок, сприяння в професійному становленні та підвищенні кваліфікації молодих працівників, всебічному розкритті їх інтелектуального і духовного потенціалу

Виконком Об'єднання профспілок Харківської області ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Погодити Положення про Молодіжну раду Об'єднання профспілок Харківської області (додається).
 2. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови ОПХО Караван Н.Г.

Голова Об'єднання профспілок

Харківської області                                                                         С.А. Тесленко


Погоджено Караван

Головін Матвійчук

Надіслано: до протоколу, відділу оргмасової роботи ОПХО, ХОО


Додаток до постанови виконкому ОПХО від 15 січня 2008 р. №73-3

 

ПОГОДЖЕНО" Виконкомом ОПХО Голова Об'єднання профспілок Харківської

області

С.А. ТЕСЛЕНКО

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Молодіжною радою Об'єднання

профспілок Харківської області

Голова Молодіжної Ради

&>^С С.О.БОРИСЕНКО

„28" листопада 2007 р.

 


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МОЛОДІЖНУ РАДУ

ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення.

1.1.    Молодіжна рада об'єднання профспілок Харківської області (далі - Молодіжна рада) є постійно діючим дорадчим та консультативним органом виконкому Об'єднання профспілок Харківської області (далі - ОПХО ).

1.2.    Молодіжна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, керуючись чинним законодавством України, рішеннями виборних органів ОПХО, рішеннями Молодіжної ради та виборних органів ФПУ, Концепцією молодіжної політики ФПУ, Статутами ФПУ та ОПХО, цим Положенням.

1.3.    Рішення Молодіжної ради носять рекомендаційний характер для виборних органів ОПХО та керівних виборних органів членських організацій ОПХО та обов'язковий для Молодіжних рад членських організацій ОПХО.

1.4.    Рада підзвітна у своїй діяльності виконкому ОПХО.

2. Мета діяльності та основні завдання Молодіжної ради.

2.1.     Молодіжна рада створюється з метою координації діяльності Молодіжних рад та комісій по роботі з молодцю членських організацій ОПХО, комісій по роботі з молоддю первинних профспілкових організацій спрямованої на захист трудових, соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської молоді.

2.2.     Розробка пропозицій щодо реалізації прав працюючої, студентської та учнівської молоді на участь у здійсненні соціального партнерства.

2.3.     Створення умов для прояву ініціативи молоді при формуванні та здійсненні молодіжної політики профспілок.

2.4.     Залучення працюючої молоді та молоді яка навчається до членства у профспілках.

2.5.     Залучення найширших прошарків молоді до роботи у профспілкових органах та профспілкової діяльності.

2.6.     Організація роботи щодо підготовки профспілкових кадрів із числа молодих членів профспілок.

2.7.     Вивчення, поширення та обмін досвідом профспілкових організацій щодо роботи з молоддю, вдосконалення її форм і методів.,

2.8.     Практична допомога профспілковим організаціям у роботі з молоддю.

2.9.     Розробка пропозицій по захисту трудових прав і соціальних гарантій молоді, яка працює та навчається, в колективних договорах і угодах усіх рівнів.

2.10. Сприяння в захисті трудових прав і соціальних гарантій молодих громадян, представлення їхніх ініціатив при розробці виробничих, галузевих, регіональних програм, що стосуються прав і гарантій молоді, яка працює та навчається.

2.11.Розробка пропозицій щодо удосконалення державної молодіжної політики, стосовно прав і законних інтересів молоді, та вплив на її реалізацію стосовно членів профспілок.

2.12.Сприяння в здійсненні інформаційно-аналітичної, організаційно-методичної, пропагандистської і консультативної діяльності в галузі молодіжної політики.

2.13.Взаємодія з громадськими об'єднаннями, органами державної влади, місцевого самоврядування і міжнародними організаціями в галузі розробки ініціатив, спрямованих на захист трудових прав і соціальних гарантій молоді, яка працює та навчається.

2.14.Розробка, реалізація, участь і контроль за впровадженням у життя програм щодо:

-       соціальної і трудової адаптації молоді в організаціях (на підприємствах, в установах і т.д.) та контроль за дотриманням її трудових прав і соціальних гарантій;

-       реалізація права молодих громадян на об'єднання в профспілкові організації;

-       працевлаштування та боротьби з безробіттям серед молоді;

-       формування політики в галузі освіти, професійного навчання та підвищення кваліфікації молодих робітників і фахівців;

-       надання оздоровчих і санаторно-курортних послуг;

-       сприяння в здійсненні соціальної політики й охорони здоров'я;

-       створення банку даних щодо реалізації та захисту трудових прав і соціальних гарантій молоді;

-       реалізації права на надання рівних прав юнакам і дівчатам у навчальних закладах і на роботі;

-       захисту трудових прав і соціальних гарантій сільської молоді, з урахуванням її специфіки;

-       діяльності в галузі культурно-масової роботи, спорту та туризму;

-       охорони й удосконалення виробничого, соціального і навколишнього середовища;

-       пропагандування здорового способу життя;

-       участь у формування позитивного іміджу профспілок.

2.15. Захист трудових прав, вивчення соціальних і професійних проблем молодих працівників.

2.16. Сприяння ОПХО в проведенні солідарних дій, колективних акцій та інших заходів.

3. Порядок формування Молодіжної ради ОПХО.

3.1.     Молодіжна рада формується з представників Молодіжних рад та представників членських організацій ОПХО віком до 35 років (включно).

3.2.     Особи старшого віку можуть бути членами Молодіжної ради за умови, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів.

3.3.     У складі виборних органів Молодіжної ради кількірть осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

3.4.     Кожна членська організація може направити до Молодіжної ради одного представника.

3.5.     До складу Молодіжної ради можуть бути включені представники виконкому та апарату ОПХО (але не більше 2 осіб).

3.6.     Персональний склад Молодіжної ради затверджується виконкомом ОПХО.

3.7.     Заміна, відкликання члена Молодіжної ради проводиться за рішенням керівного виборного органу членської організації ОПХО, яку він представляє, виконкому ОПХО.

3.8.     Повноваження членів Молодіжної ради підтверджуються витягами з протоколів засідань керівних виборних органів членських організацій ОПХО, виконкому ОПХО.

3.9.     Повноваження члена Молодіжної ради можуть бути припинені достроково рішенням виконкому ОПХО на підставі мотивованого подання виконкому Молодіжної ради ОПХО у випадках:

 

 • досягнення 36-ті річного віку;
 • добровільного складання повноважень;
  • виходу з членів профспілки, зняття з профспілкового обліку в тій організації, яка делегувала до складу Молодіжної ради;
  • припинення членства в ОПХО організацією, яка його делегувала до складу Молодіжної ради;
  • грубе порушення цього Положення, Статуту ОПХО або Статуту профспілки яку він представляє;
  • нез'явлення на засідання Молодіжної ради ОПХО більше 2 разів поспіль без поважних причин

3.10.У разі дострокового припинення повноважень члена Молодіжної ради ОПХО відповідно до п. 3.9. цього Положення, членська організація ОПХО, яку він представляє або виконком ОПХО, делегує протягом місяця нового представника до складу Молодіжної ради.

3.11. Член Молодіжної ради набуває або втрачає повноваження після прийняття виконкомом ОПХО рішення про зміни у складі Молодіжної ради.

3.12.При Молодіжній раді ОПХО може бути створено „Раду громадських радників Молодіжної ради ОПХО". Положення про „Раду громадських радників Молодіжної ради ОПХО" затверджується на засіданні Молодіжної ради.

3.13.На посади громадських радників Молодіжної раді ОПХО призначаються особи які мають досвід громадської та профспілкової діяльності.

З.14.Рішенням про призначення на посаду громадського радника Молодіжної ради приймає Президія Молодіжної ради ОПХО

4. Права та обов'язки члена Молодіжної ради та Громадського радника Молодіжної ради.

4.1. Член Молодіжної ради має право:

4.1.1.    На участь у засіданнях Молодіжної ради з правом голосу.

4.1.2.    На участь у роботі конференцій, акціях та інших заходах, які проводить Молодіжна рада, ОПХО та її членські організації.

4.1.3.    На вільне обговорення питань, які розглядаються на засіданнях Молодіжної ради, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій, постанов і рішень Молодіжної ради, участь у виробленні програмних та внутрішніх документів Молодіжної ради.

4.1.4.    На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.

4.1.5.    На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань молодіжної політики профспілок.

4.1.6.    Обирати і бути обраним на посаду голови або заступника Молодіжної ради, до складу Президії Молодіжної ради

4.2. Член Молодіжної ради зобов'язаний:

4.2.1.    Визнавати і виконувати це Положення, Статут ОПХО та Статут профспілки яку він представляє.

4.2.2.    Особисто брати участь у роботі Молодіжної ради.

4.2.3.    Виконувати рішення профспілкових органів.

4.2.4.    Не допускати дій, що наносять шкоду іміджу Молодіжної ради, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Молодіжної ради та ОПХО.

4.3. Громадський радник Молодіжної ради має такі ж права та обов'язки як і член Молодіжної ради за виключенням п. п. 4.1.1., 4.1.6.

4.3.1. Громадський радник Молодіжної ради приймає участь у засіданнях Молодіжної ради з правом дорадчого голосу.

5. Організація роботи Молодіжної ради.

5.1.     Засідання Молодіжної ради проводяться не рідше двох разів на рік. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини членів Молодіжної ради.

5.2.     Рішення про скликання Молодіжної ради приймає президія Молодіжної ради, про що завчасно повідомляє членів Ради.

5.3.     Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Голосування може бути відкритим або таємним. Рішення про форму голосування приймається членами Молодіжної ради.

5.4.     У випадку неможливості прийняття участі у засіданні Молодіжної ради її член може передати свій голос іншому члену Молодіжної ради. У такому випадку доручення повинне бути передано до Молодіжної ради до початку засіданні. Передача права голосу особам які не є членами Молодіжної ради забороняється.

5.5.     Роботою Молодіжної ради керує голова Молодіжної ради, а в разі його відсутності - заступник голови.

5.6.     Рада працює згідно планів роботи, що складаються терміном на один календарний рік, затверджених на її засіданнях та погоджених з виконкомом ОПХО.

5.7.     З метою розгляду невідкладних питань Молодіжна рада може приймати рішення шляхом опитування членів Молодіжної ради з наступним підтвердженням на засіданні Молодіжної ради.

5.8.     Молодіжна рада за напрямками своєї діяльності розробляє пропозиції та вносить їх на розгляд виконкому ОПХО.

5.9.     За рішеннями Молодіжної ради на її засідання можуть запрошуватись представники ОПХО, його апарату, членських організацій ОПХО, представники профспілкових організацій, які не мають свого представництва у Молодіжній раді, а також представники громадських організацій, роботодавців, їх об'єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

5.10.Молодіжна рада може формувати робочі групи або комісії як з членів Ради, так і з залученням науковців і фахівців з окремих напрямків роботи.

 

5.11.  Організаційно-технічне забезпечення роботи Молодіжної ради здійснює ОПХО.

5.12.  Діяльність Молодіжної ради фінансується в межах відповідної статті бюджету ОПХО.

5.13.Для фінансування діяльності Молодіжної ради та її заходів можуть залучатися кошти членських організацій ОПХО, спонсорські кошти та інші незаборонені законом джерела фінансування.

6. Керівництво роботою Молодіжної ради.

6.1.  Президія Молодіжної Ради, голова ради та його заступник (и) обираються на засіданні Молодіжної ради з її складу на 3 роки.

6.1.1. Головою Молодіжної ради не може бути обрано особу яка досягла 40-ка річного віку.

6.1.2. Голова Молодіжної ради:

-   забезпечує підготовку засідань Молодіжної ради;

-   представляє Молодіжну раду у Молодіжній раді ФПУ;

- представляє Молодіжну раду у виборних органах та членських організаціях ФПУ та ОПХО, у громадських організаціях, організаціях роботодавців, органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях;

-  приймає участь у засіданнях виконкому ОПХО з правом дорадчого голосу.

6.2.  Кількість заступників голови Молодіжної ради встановлює Молодіжна рада.

6.2.1. Розподіл обов'язків між заступниками здійснюється Президією Молодіжної ради.

6.3.     У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків головою та заступником (ми) голови Молодіжної Ради на вимогу 2/3 членів Молодіжної ради на її засідання може бути винесено питання, щодо дострокового припинення повноважень.

6.4.     Для ведення поточної роботи Молодіжна рада зі свого складу формує Президію.

 

6.4.1.    Кількісний склад Президії встановлюється Молодіжною радою.

6.4.2.    Голова та заступник(и) Молодіжної Ради є членами Президії за посадами.

6.4.3.    Президія здійснює:

- Поточну роботу між засіданнями Молодіжної ради.

- взаємодію з молодіжними радами (молодіжними комісіями) членських організацій ОПХО.

- Контроль за виконанням рішень та виборних органів ФПУ, Молодіжної ради ФПУ, виборних органів ОПХО, Молодіжної ради ОПХО з питань молодіжної політики.

6.4.4.    Засідання Президії Молодіжної ради проводяться не рідше одного разу на три місяці.

6.4.5.    Рішення про скликання засідання Президії приймає голова Молодіжної ради, завчасно повідомляючи про це членів Президії.

6.4.6.    Голова Молодіжної ради є головою Президії за посадою.

6.4.7.    За відсутності голови засідання Президії проводить його заступник.

7. Заключні положення.

7.1.     Положення „Про Молодіжну раду Об'єднання профспілок Харківської області" затверджується на засідання Молодіжної ради.

7.2.     Положення вступає в силу з моменту його погодження виконкомом ОПХО.

7.3.     Зміни та доповнення до Положення затверджуються Молодіжною радою, та вступають в силу з моменту їх погодження виконкомом ОПХО.

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.