ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОЛОДІЖНУ РАДУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ Печать
Додаток до постанови Президії
ФПУ від 03.04.2008 № П-20-8

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МОЛОДІЖНУ РАДУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

(Зі змінами згідно додатку до постанови Президії ФПУ від 16.02.2012 № П-10-17)

1. Загальні положення
1.1. Молодіжна рада Федерації профспілок України (далі – Рада) є дорадчим
і консультаційним органом, створеним на добровільних засадах із молодіжних
профспілкових лідерів членських організацій ФПУ.
1.2. Рада у своїй діяльності керується рішеннями виборних органів, з’їздів
ФПУ, Концепцією молодіжної політики ФПУ, Цільовою програмою з виконання
Резолюції VI З’їзду Федерації профспілок України «Молодь – надійна опора
профспілок», цим Положенням і діє відповідно до чинного законодавства України.
1.3. Рада підзвітна у своїй діяльності Президії ФПУ і формується на строк її
повноважень.
2. Мета та основні завдання Ради
2.1. Рада створюється з метою впровадження й реалізації молодіжної політики
у профспілках для ефективного захисту трудових, соціально-економічних
прав та інтересів профспілкової молоді, підготовки дієвого кадрового резерву
профспілкових лідерів.
2.2. Основними завданнями Ради є:
2.2.1. Сприяння створенню в членських організаціях ФПУ молодіжних рад
(комісій) та координація їхньої діяльності щодо захисту трудових, соціально-
економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської
молоді;
2.2.2. Залучення молоді до членства у профспілках;
2.2.3. Організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації
профспілкових кадрів із числа молодих членів профспілок;
2.2.4. Поширення серед молоді правових знань і навичок в організації захисту
своїх прав;
2.2.5. Поширення досвіду роботи членських організацій ФПУ з молоддю,
вдосконалення її форм і методів;
2.2.6. Практична й методична допомога профспілковим організаціям у роботі з
молоддю;
2.2.7. Участь у формуванні позитивного іміджу ФПУ як наймасовішого
об’єднання професійних спілок в Україні, що послідовно обстоює права трудящих;
2.2.8. Підтримка профспілкової молодіжної ініціативи.
3. Основні напрями діяльності Ради
Основними напрямами діяльності Ради є:
3.1. Взаємодія з виборними органами ФПУ, членськими організаціями ФПУ
в питаннях удосконалення молодіжної політики профспілок. Представництво
інтересів молоді під час розробки рішень і напрямів діяльності ФПУ, її членських
організацій;
3.2. Формування нових методик, підходів і засобів для мотивації
профспілкового членства серед працюючої, студентської та учнівської молоді;
3.3. Співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування,
громадськими організаціями та організаціями роботодавців у питаннях захисту
трудових, соціально-економічних прав та інтересів молоді;
3.4. Взаємодія з міжнародними профспілковими організаціями;
3.5. Розробка пропозицій щодо захисту трудових прав і соціальних гарантій
молоді, яка працює та навчається, в колективних договорах і угодах усіх рівнів;
3.6. Підготовка пропозицій до Генеральної угоди, цільових державних,
регіональних програм;
3.7. Участь у роботі з формування позитивного іміджу профспілок;
3.8. Організація навчання молодих профспілкових кадрів та активу,
проведення форумів, конференцій, зльотів, семінарів, круглих столів із актуальних
для молоді проблем, у т.ч. із забезпечення юнакам і дівчатам рівних можливостей у
навчанні та професійній діяльності;
3.9. Сприяння розвитку туризму, оздоровлення, відпочинку, масової фізичної
культури й спорту, збереженню мережі та вдосконаленню роботи культурно-
освітніх, спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладів;
3.10. Участь молодих профактивістів у виборних органах ФПУ, її членських
організацій, підготовка пропозицій щодо включення молоді до кадрового резерву
на заміщення посад керівників профспілкових організацій різних рівнів членських
організацій, органів ФПУ;
3.11. Внесення пропозицій щодо заохочення найбільш перспективних для
профспілкового руху молодих профактивістів;
3.12. Участь у проведенні експертизи проектів та діючих нормативно-
правових актів з питань, що регулюють права та інтереси профспілкової молоді;
4. Порядок формування Ради
4.1. Рада формується членськими організаціями ФПУ за рішеннями їх
виборних органів з числа поданих представників за принципом: організація делегує
до складу Ради одного представника з числа молодіжних профспілкових лідерів
віком до 35 років включно. Члени Президії ФПУ мають право брати участь у
засіданнях Ради, її органів з правом дорадчого голосу.
4.2. Склад Ради формується, як правило, з числа голів молодіжних рад
(комісій) членських організацій ФПУ.
4.3. До складу Ради входять працівники апарату ФПУ в кількості не більше
трьох осіб, які забезпечують проведення засідань Ради та взаємодію Ради з
виборними керівними органами ФПУ.
4.4. Повноваження члена Ради можуть бути припиненими у випадку:
4.4.1. Відкликання членською організацією, яка його делегувала;
4.4.2. Добровільного складання повноважень;
4.4.3. Досягнення 36-річного віку;
4.4.4. Виходу із членської організації ФПУ, яка його делегувала;
4.4.5. Дискредитації членом Ради її діяльності;
4.4.6. Неучасті в засіданнях Ради більше двох разів поспіль без поважних
причин.
4.5. У випадках, передбачених підпунктами 4.4.5 та 4.4.6 пункту 4.4,
Виконавчий комітет Ради розглядає на своєму засіданні можливість порушення
перед членською організацією питання щодо відкликання члена Ради та про
прийняте рішення інформує членську організацію.
4.6. У разі припинення повноважень члена Ради організація, яку він
представляв, делегує протягом місяця нового представника до складу Ради.
5. Виконавчі органи Ради
5.1. Діяльністю Ради керує Голова, який обирається зі складу членів Ради.
Рішення про обрання Голови Ради приймається простою більшістю голосів. Голова
Ради обирається на термін повноважень виборних органів ФПУ.
5.2. Для забезпечення ефективної реалізації молодіжної політики ФПУ та
діяльності Ради за пропозицією її Голови Рада обирає зі свого складу заступника
(заступників) Голови Ради, визначає їх функціональні обов’язки та повноваження.
Строк повноважень заступника (заступників) Голови Ради закінчується одночасно
із закінченням повноважень Голови Ради.
5.3. Голова Ради (а в разі його відсутності – заступник Голови Ради за
дорученням Голови або Виконавчого комітету):
- забезпечує підготовку засідань Ради і головує на них;
- представляє Раду у виборних органах ФПУ, її членських організацій з
правом дорадчого голосу;
- здійснює інші представницькі функції, тобто представляє Раду в інших
профспілкових і громадських організаціях, організаціях роботодавців, органах
державної влади й місцевого самоврядування, міжнародних організаціях тощо.
5.4. Для ведення поточної роботи Рада обирає зі свого складу Виконавчий
комітет на термін повноважень виборних органів ФПУ.
5.5. Питання щодо дострокового переобрання Голови Ради, заступника
(заступників) Голови, Виконавчого комітету у зв’язку з невиконанням поставлених
перед ними завдань може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як 1/3
членів Ради.
5.6. Виконавчий комітет складається з 15 членів Ради. До складу Виконавчого
комітету входять Голова Ради та його заступник (заступники) за посадою.
Рішення щодо персонального складу Виконавчого комітету Рада приймає простою
більшістю голосів.
5.7. Виконавчий комітет:
- затверджує річні плани роботи Ради та контролює виконання рішень Ради;
- організовує та контролює виконання рішень ФПУ з питань молодіжної
політики;
- готує та подає на розгляд Президії, Ради, з’їзду ФПУ пропозиції щодо роботи
з молоддю;
- взаємодіє з молодіжними радами (комісіями) членських організацій ФПУ;
- вносить пропозиції на розгляд Президії ФПУ щодо змін і доповнень до цього
Положення;
- проводить іншу поточну роботу між засіданнями Ради.
5.8. Засідання Виконавчого комітету проводяться не рідше одного разу на три
місяці.
5.9. Витрати на виконання повноважень члена Виконавчого комітету несе
організація, яку він представляє у Раді.
5.10. Голова Ради є головою Виконавчого комітету за посадою.
5.11. Рішення про скликання засідання Виконавчого комітету приймає Голова
Ради, повідомляючи про це членів Виконавчого комітету за 15 днів до його
засідання.
5.12. Координацію діяльності Ради та її Виконавчого комітету, оперативну
реалізацію завдань Ради та її взаємодію з виборними керівними органами ФПУ
здійснює Секретар Ради, який є членом Ради та Виконавчого комітету за посадою
та працює в апараті ФПУ;
5.13. Для більш ефективного захисту трудових, соціально-економічних
прав та інтересів профспілкової молоді, підготовки дієвого кадрового резерву
профспілкових лідерів у складі Ради можуть виділятися секції працюючої та
студентської профспілкової молоді.6. Організація роботи Ради
6.1. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік. Засідання
вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів
Ради.
6.2. Рішення про скликання засідання Ради приймає Виконавчий комітет,
повідомляє про це членів Ради не пізніше як за один місяць. Позачергове засідання
Ради може бути скликано на вимогу не менш як 1/3 членів Ради.
6.3. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на
засіданні за наявності кворуму.
6.4. Рада працює на підставі річних планів, затверджених Виконавчим
комітетом Ради та погоджених із заступником Голови ФПУ, відповідальним за
молодіжну політику. Основні заходи Ради входять до Плану роботи ФПУ на
півріччя.
6.5. Із метою розгляду невідкладних питань Рада може приймати рішення
шляхом поіменного опитування членів Ради з наступним інформуванням їх на
черговому засіданні Ради про прийняті рішення.
6.6. Рада вносить пропозиції на розгляд Президії, Ради, з’їзду ФПУ за
напрямами своєї діяльності.
6.7. За рішенням Виконавчого комітету на засідання Ради можуть
запрошуватись представники профспілкових організацій, які не мають своїх
представників у складі Ради, а також представники громадських об’єднань,
роботодавців, органів державної влади й місцевого самоврядування тощо.
6.8. Рада може зі свого складу формувати робочі групи, комісії із залученням
науковців і фахівців з окремих напрямів своєї діяльності.
6.9. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює підрозділ
апарату ФПУ, відповідальний за молодіжну політику.
6.10. Діяльність Ради фінансується в межах відповідної статті бюджету ФПУ
на поточний рік.
6.11. Витрати на виконання повноважень члена Ради несе організація, яку він
представляє у Раді.
 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.