Ліквідація профспілковой організації Печать

Об’єднання профспілок Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

А.О. Голєніщев

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо дій профспілкових органів при ліквідації або реорганізації підприємства

і припинення дії первинної профспілкової організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2012

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо дій профспілкових органів при ліквідації або реорганізації підприємства

і припинення дії первинної профспілкової організації

 

Враховуючи специфіку постійного реформування структури і управління підприємств, в даний час все частіше мають місце випадки ліквідації (реорганізації) підприємств або окремих їх відокремлених і структурних підрозділів, що тягне за собою, як правило, скорочення трудового колективу і відповідно - можливе припинення діяльності профспілкових організацій, які діяли в них.

У зв'язку з тим, що всяке реформування виробництва та підприємств не може не вплинути на особливості структурної побудови профспілкових ланок, виникла необхідність у визначенні чіткого процесу припинення діяльності первинних профспілкових організацій, наділених правами і обов'язками юридичних осіб, які здійснюють їх постійно діючі керівні виборні органи - профкоми.

Припинення діяльності первинної профспілкової організації може відбутися шляхом:

• ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску за рішенням суду);

• реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення).

Як бачимо, припинення діяльності організації - це не обов'язково ліквідація профспілкової організації, а, можливо, продовження її діяльності, тільки в іншому вигляді.

Слід знати, що:

• при припиненні діяльності організації шляхом ліквідації - відсутній правонаступник прав та обов'язків цієї профспілкової організації;

• при припиненні діяльності організації шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) передбачається передача прав і обов'язків організації, що припинила свою діяльність, правонаступнику. Механізм передачі прав та обов'язків визначено Цивільним Кодексом України (ст.107) - при злитті, приєднання та перетворення шляхом затвердження акта передачі, а при поділі і виділенні - шляхом складання і затвердження розподільчого балансу.

Профспілкова організація, як юридична особа, є ліквідованою з дня  внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

На практиці процедура припинення діяльності первинних профспілкових організацій ще до кінця не відпрацьована. У зв'язку з цим мають місце випадки, коли первинні профспілкові організації в умовах проведення ліквідаційних процедур підприємств або відокремлених підрозділів підприємств процедуру власної ліквідації або реорганізації завчасно не починають здійснювати, а в окремих випадках з метою збереження робочих місць - навмисно затягують вирішення даного питання.

Вищі профспілкові органи цей процес не завжди контролюють, що в кінцевому результаті призводить до негативних наслідків:

• нецільового або неефективного використання профспілкового майна, в тому числі членських профспілкових внесків, часто залишаються у вигляді безнадійної заборгованості у господарського органу, що знаходиться в процесі ліквідації (згідно Кримінального кодексу - це присвоєння чужих коштів);

• утворення незабезпеченої засобами заборгованості з нарахованої заробітної плати працівникам профспілкової організації;

• утворення заборгованостей перед бюджетом усіх рівнів, що в подальшому ускладнює завершення процесу припинення діяльності профспілкової організації та виключенню її в якості юридичної особи з Єдиного державного реєстру;

• і іншим.

Частина 2 ст.18 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" тільки в загальних рисах визначає механізм припинення діяльності профспілок та їх об'єднань - це "рішення з'їзду (конференції), загальних зборів профспілки відповідно до Статуту профспілки. Одночасно з прийняттям рішення про реорганізацію або ліквідацію повинно бути прийнято рішення про використання майна та грошових коштів, які залишаються після проведення всіх необхідних розрахунків, здійснених ліквідаційною комісією, склад якої затверджується на цьому з'їзді (конференції), зборах".

Звертаємо увагу, що примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілки за рішенням власника (органу уповноваженого власником) не допускається.

Порядок припинення діяльності первинної профспілкової організації визначено частиною 6 "Положення про первинну профспілкову організацію - організаційної ланки членської організації Федерації профспілок України", яке затверджене Постановою Президії Ради ФПУ від 15.11.2000 року № П-30-7. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) первинної профспілкової організації приймається профспілковими зборами (конференцією) відповідно до статуту профспілки. Одночасно, на цих же зборах (конференції) приймається рішення про використання власності і засобів цієї організації, які залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутну або благодійну діяльність. Грошові кошти та майно, які залишаються після ліквідації профспілкової організації, поділу між членами профспілки не підлягають.

Припинення діяльності первинної профспілкової організації шляхом примусового розпуску чи заборони діяльності за рішенням роботодавця, органів влади та місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій не допускається. Рішення про примусовий розпуск первинної профспілкової організації може бути прийнято лише судом.

Взаємодія з державним реєстратором та територіальним органом юстиції регламентовано розділом 4 "Регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб", затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства юстиції України від 27.02.2007 року № 23 / 74/5.

Згідно ч. 3 ст. 22 Закону України "Про профспілки...", та ст. 49 КЗпП України роботодавець не пізніше, ніж за 3 місяці зобов'язаний надати профспілковим організаціям своєчасну інформацію про майбутню ліквідацію (реорганізацію) підприємства. Галузевими угодами цей термін може передбачатися більш 3-х місяців.

Контроль виконання даної правової норми лежить саме на керівнику профспілкового органу первинної профспілкової організації, який при отриманні такої інформації зобов'язаний:

• негайно повідомити вищестоящі профспілкові органи (обком або ЦК);

• проаналізувати подальшу перспективу діяльності очолюваної ним профспілкової організації виходячи з перспективи підприємства шляхом проведення консультацій з адміністрацією підприємства;

• розглянути питання на засіданні профкому, де прийняти відповідні рішення з даного питання та направити їх у вищестоящі організації за належністю.

Може скластися ситуація, коли до моменту початку ліквідації на підприємстві залишається вже мінімальна чисельність працівників - членів профспілки. Як правило - це працівники ліквідаційної комісії підприємства. У цьому випадку проведення профспілкових зборів (конференції) з метою прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію профспілкової організації втрачає сенс через відсутність членів профспілки, які мають права приймати таке рішення (не менше 5 осіб).

В статутах деяких профспілок прописана норма, що у випадку, якщо у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією підприємства, установи, організації рішення про ліквідацію первинної організації своєчасно не було прийнято зборами первинної організації, таке рішення може бути прийнято профспілковим органом вищого рівня. Всі документи ліквідованої первинної профспілкової організації в цьому випадку передаються до територіальної організації або іншої організації профспілки, до складу якої вона входила.

Інша справа, якщо рішення про ліквідацію підприємства в зв'язку з визнанням її банкрутом приймає суд. З дня відкриття ліквідаційної процедури керівник підприємства - банкрута звільняється з роботи, а повноваження керівника переходять до ліквідатора, який повинен повідомити працівників про звільнення.

Ліквідація підприємства є судовою процедурою банкрутства, яка застосовується до підприємства - боржника, а не до профспілки та її організаціям.

Пунктом 17 ст. 38 Закону України "Про профспілки..." передбачено, що виборний орган первинної профспілкової організації представляє інтереси працівників підприємства - боржника в ході процедури банкрутства. Тому в цьому випадку ліквідатор повинен своєчасно надати інформацію первинній профспілковій організації про звільнення працівників.

З урахуванням того, що відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону України "Про колективні договори і угоди" у разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку ліквідації, доцільно при укладанні колективних договорів вписувати норму про те, що сторони домовилися, що в разі ліквідації підприємства керівник (або ліквідатор у разі банкрутства) своєчасно повідомляють про це профспілковий комітет, а останній - проводить збори (конференцію) профспілкової організації.

 

З урахуванням викладеного, на підставі чинного законодавства України рекомендується наступна послідовність організаційних дій профспілкового комітету за процедурою припинення первинної профспілкової організації:

I. Керівник профспілкового органу:

Після отримання письмового повідомлення роботодавця про майбутню ліквідацію або реорганізацію підприємства (відокремленого підрозділу) зобов'язаний:

1. Негайно запросити у роботодавця додаткову інформацію про терміни та обсяги майбутніх (планованих за термінами і кількістю) звільнень працівників підприємства (підрозділу).

2. Поставити до відома про майбутні зміни чисельного складу членів профспілки ревізійну комісію даної первинної профспілкової організації та одночасно територіальну профорганізацію, в яку входить первинна організація, для отримання практичної допомоги, а в подальшому - можливо, про майбутнє зняття з профспілкового обліку.

3. Підготувати проект заходів щодо підготовки та здійснення процедури припинення діяльності організації у зв'язку з припиненням діяльності підприємства (відокремленого підрозділу), внести його на розгляд і затвердження профспілковому комітету.

У заходах обов'язково повинні бути передбачені:

• дата проведення профспілкових зборів (профспілкової конференції) з відповідним порядком денним;

• проведення в найкоротші терміни (до дати проведення зборів) ревізійною комісією інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, як першочергового способу, що забезпечує збереження готівкових коштів цієї профспілкової організації;

• по завершенню роботи комісії 1 примірник акта інвентаризації передається до територіальної профорганізації, до складу якої входить первинна організація;

• проведення звірок з господарським органом і обов'язковим оформленням актів звірки:

а) по перерахуванню роботодавцем профспілкових внесків на рахунок профкому; при наявності заборгованості по профспілковим внескам - провести роботу по стягненню цієї заборгованості і, в разі добровільного її незадоволення, підготувати матеріали для стягнення заборгованості в судовому порядку;

б) по перерахуванню встановленого відсотка профспілкових внесків (зі свого рахунку або з рахунку роботодавця) до територіальної організації, до складу якої входить первинна організація);

в) по перерахуванню профкому коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

При цьому слід відстежувати дату оголошення ліквідації підприємства для направлення претензій до ліквідаційної комісії, у разі якщо в результаті зазначених вище звірок у підприємства буде заборгованість перед профспілковою організацією.

Якщо ліквідація підприємства проводиться у зв'язку з його банкрутством, то в разі наявності зазначених вище заборгованостей необхідно подати письмову заяву до господарського суду з усіма підтверджуючими документами по наявності боргів у підприємства - боржника. Зробити це необхідно в місячний термін з дня опублікування в засобах масової інформації оголошення про порушення справи про банкрутство підприємства. Одночасно такі ж документи обов'язково направити підприємству - боржнику.

• уточнення облікової чисельності членів профспілки, перевірка наявності облікових карток для подальшого зняття членів профспілки з обліку та видача цих карток їм на руки або передачі правонаступнику у разі прийняття рішення про реорганізацію профспілкової організації;

• упорядкування документів профкому тривалого терміну зберігання згідно встановленої номенклатурі справ для подальшої передачі їх в архів за описом (при здачі в архів - в обов'язковому порядку отримання акта архіву про прийняття на зберігання) або правонаступнику.

4. Після проведення профспілкових зборів та прийняття остаточних рішень щодо припинення (реорганізації або ліквідації) діяльності профспілкової організації необхідно:

• подати або надіслати рекомендованим листом (з описом вкладень) до територіальних органів юстиції за місцем розташування первинної профспілкової організації повідомлення про майбутнє припинення діяльності юридичної особи для внесення запису до Єдиного державного реєстру. Повідомлення та додатки до нього повинні містити:

• найменування юридичної особи;

• ідентифікаційний номер юридичної особи;

• місцезнаходження юридичної особи;

• копію прийнятого рішення про припинення з зазначенням способу припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

• склад ліквідаційної комісії (із зазначенням П.І.Б., місця проживання та ідентифікаційного номера членів комісії);

• документ, що підтверджує оплату за публікацію повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи в офіційному друкованому виданні (Бюлетені державної реєстрації).

Територіальний орган юстиції згідно зі згаданим вище Регламентом самостійно подає лист - повідомлення з необхідними додатками державному реєстратору відповідного виконавчого комітету. Державний реєстратор у день отримання документів зобов'язаний внести до Єдиного державного Реєстру запис про прийняте рішення заявника щодо припинення юридичної особи та в той же день повідомити про це органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України і всі фонди соціального страхування.

• негайно виконати вимоги статті 492 КЗпП України щодо дотримання встановленого порядку вивільнення штатних виборних і найманих працівників профкому в разі ліквідації профспілкової організації (попередження їх про звільнення не пізніше, ніж за 2 місяці;

• передати у встановлені терміни відомості про майбутнє звільнення конкретних працівників профкому в центри зайнятості за місцем розташування профспілкової організації.

Звільнення штатних виборних профспілкових працівників профкому здійснюється за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв'язку з ліквідацією первинної профспілкової організації з посиланням на рішення органу, що обрав, і в подальшому - звільнив цих працівників, а найманих працівників профкому - за розпорядженням голови профкому (з тих самих підстав).

II. Ревізійна комісія:

Здійснює позачергову перевірку діяльності первинної профспілкової організації за період, що минув з дня останніх звітно-виборних зборів (конференції) до дня проведення зборів, на яке виноситься питання про припинення первинної профспілкової організації.

Ревізійна комісія про результати перевірки інформує членів профспілкової організації на зборах (конференції), всі матеріали передає обраній на цих же зборах ліквідаційній комісії.

На підставі доповіді ревізійної комісії профспілкові збори (конференція) приймає рішення про подальше використання майна і коштів, які залишаться після проведення ліквідаційною комісією всіх обов'язкових розрахунків.

III. Ліквідаційна комісія:

а) у разі ліквідації первинної профспілкової організації:

Ліквідація - це така форма припинення юридичної особи, при якій організація перестає існувати з усіма своїми правами та обов'язками.

Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, до якої переходять повноваження з управління справами організації. Як правило, рішенням зборів (конференції) головою ліквідаційної комісії профспілкової організації призначається голова профкому цієї організації.

На підставі вимог законодавства (ст. 110 - 112 Цивільного Кодексу України), матеріалів ревізійної комісії та постанови профспілкових зборів (конференції) ліквідаційна комісія здійснює заходи щодо ліквідації первинної профорганізації в суворій відповідності з прийнятими рішеннями:

- Виробляє оплату праці членів ліквідаційної комісії, розраховується з кредиторами і з бюджетом за всіма видами платежів, здійснює відрахування та перерахування до Фондів соціального страхування, перевіряє повноту перерахування профспілкових внесків, в т.ч. вищестоящим профспілковим органам, вживає заходів по витребуванню наявних заборгованостей, проводить інші заходи, пов'язані з ліквідацією організації, тобто готує ліквідаційний баланс, який затверджується головою ліквідаційної комісії.

З моменту закінчення звірок і розрахунків, зняття з обліку та отримання відповідних довідок про відсутність заборгованості по податках, зборах і платежах від податкової служби, пенсійного фонду, всіх фондів соціального страхування, фінансова діяльність ліквідованої первинної профспілкової організації повинна бути припинена. При цьому кошти на оплату праці членів ліквідаційної комісії повинні бути зарезервовані на весь період їх роботи, що повинно знайти відображення в ліквідаційному балансі.

Після закінчення процедури ліквідації, але не раніше двох місяців з моменту публікації в "Бюлетені державної реєстрації" повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи, голова ліквідаційної комісії зобов'язаний подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладень) до відповідного територіального управління юстиції заповнену встановленої форми реєстраційну картку (№ 7) - про проведення державної реєстрації припинення організації в зв'язку з її ліквідацією.

Первинна організація втрачає права юридичної особи і визнається ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення у зв'язку з ліквідацією.

Для внесення запису про припинення організації в зв'язку з її ліквідацією необхідні такі документи:

- Заповнена реєстраційна картка (форма № 7);

- Свідоцтво про реєстрацію (легалізацію) юридичної особи;

- Оригінал статутних документів;

- Акт ліквідаційної комісії та затверджений ліквідаційний баланс; (підписи членів комісія та голови повинні бути нотаріально завірені)

- Довідка відповідного органу податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків і зборів;

- Довідка відповідного органу Пенсійного Фонду України про відсутність заборгованості;
- Довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості;

- Довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають тривалому зберіганню

- Довідки органів внутрішніх справ про прийняття штампів і печаток.

Державний реєстратор у день державної реєстрації припинення юридичної особи (у нашому випадку первинної профспілкової організації) зобов'язаний направити відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійному фонду України, фондам соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації припинення організації із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиному державному реєстрі та відомості реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, що і є підставою для зняття з обліку в усіх цих органах.

б) у разі реорганізації первинної організації шляхом злиття, приєднання, виділення, поділу або перетворення:

Реорганізація первинної організації можлива тільки за рішенням зборів (конференції) даної організації з наступним затвердженням рішення керівним органом територіальної організації, до складу якої вона входить.

При припиненні профспілкової організації шляхом реорганізації будь-яким з названих способів її права та обов'язки переходять до інших організацій - правонаступникам. У цих випадках при прийнятті рішення про реорганізацію одночасно стверджується комісія з припинення юридичної особи, яка діє аналогічно схемі роботи ліквідаційної комісії при ліквідації організації

Всі інші дії профспілкового органу аналогічні вищевикладеним в даних рекомендаціях при припиненні юридичної особи шляхом ліквідації профспілкової організації.

Особливістю є те, що замість ліквідаційного балансу складається і затверджується акт передачі (передавальний) або розподільчий баланс (залежно від способу реорганізації), які підписуються обов'язково і правонаступниками.

 

Кожна членська організація може застосовувати дані рекомендації як порядок дій при ліквідації (реорганізації) первинної профспілкової організації в період проведення процедури ліквідації (реорганізації) підприємства.

Відділ організаційно-масової роботи ОПХО 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.