ОРГАНІЗАЦІЯ ТРИСТУПІНЧАСТОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ Печать

ОРГАНІЗАЦІЯ ТРИСТУПІНЧАСТОГО КОНТРОЛЮ

ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Загальні положення

1.1.   Триступінчастий (адміністративно-громадський) контроль у системі управління охороною праці (СУОП) є основною формою контролю адміністрації й комітетів профспілки підприємства, організації, установи (далі - підприємство) за станом умов і безпеки праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах, а також дотриманням всіма службами, посадовими особами й працюючими вимог трудового законодавства, стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій і інших нормативно-технічних документів по охороні праці.

Триступінчастий контроль не виключає проведення адміністративного контролю відповідно до посадових обов'язків керівників і інженерно-технічних працівників підприємства, а також громадського контролю відповідно до Положення про комісію охорони праці комітету профспілки й Положення про громадського інспектора по охороні праці.

1.2.         Залежно від специфіки виробництва, структури підприємства й масштабів його підрозділів триступінчастий контроль за станом охорони праці проводиться:

-  на першому ступені - на ділянці цеху, у зміні або бригаді (далі - ділянка);

-  на другому ступені - у цеху, на виробництві або ділянці підприємства (далі - цех);

-  на третьому ступені - на підприємстві в цілому.

Віднесення виробничих підрозділів до об'єктів триступінчастого контролю провадиться адміністрацією й комітетом профспілки підприємства,

1.3.         Керівництво організацією триступінчастого контролю здійснюють керівник підприємства й голова комітету профспілки.

2. Перший ступінь триступінчастого контролю

2.1.    Перший ступінь контролю здійснюється керівником відповідної ділянки (майстром, начальником ділянки, начальником зміни) і громадським інспектором по охороні праці щодня на початку робочого дня (зміни), а при необхідності (роботи з підвищеною небезпекою й ін.) - і протягом робочого дня (зміни). До участі в перевірці стану умов праці на виробничій ділянці рекомендується залучати чергових по охороні праці.

2.2.  На першому ступені триступінчастого контролю рекомендується перевіряти:

-   виконання заходів щодо усунення порушень, що виявлені попередньою перевіркою;

-  стан і правильність організації робочих місць (розташування й наявність необхідного інструмента, пристосувань, заготівель і ін.):

-  стан проходів, переходів, проїздів;

-   безпека технологічного встаткування, вантажопідйомних і транспортних засобів;

- дотримання працюючими правил електробезпечності при роботі на електроустановках і з електроінструментом;

-  дотримання правил складування заготівель і готової продукції;

-  справність приточної і витяжної вентиляції, місцевих відсосів, пило- і газовловлюючих устроїв;

- дотримання правил безпеки при роботі зі шкідливими й пожежовибухонебезпечними речовинами і матеріалами;

-            наявність і дотримання працюючими інструкцій з охорони праці;

- наявність і правильність використання працюючими засобів  індивідуального захисту;

-            наявність у працюючих посвідчень по техніці безпеки, нарядів допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

2.3. По виявленим при перевірці порушенням і недолікам плануються заходи щодо їхнього усунення, визначаються строки й відповідальні особи за виконання.

2.4.Усунення виявлених порушень, як правило, повинне проводитися негайно під безпосереднім наглядом керівника ділянки. Якщо недоліки, що були виявлені перевіркою, не можуть бути усунуті чинностями ділянки, то його керівник повинен по закінченні огляду доповісти про це вищестоящому начальнику для вживання відповідних заходів. У випадку грубого порушення правил і норм охорони праці, що може завдати шкоди здоров'ю працюючих або привести до аварії, робота призупиняється до усунення цього порушення.

2.5.  Результати перевірки записуються в журналі першого ступеня контролю, який повинен зберігатися у керівника ділянки (зразкова форма журналу наведена нижче).

Форма журналу першого ступеня контролю

Дата проведення  контролю

 

ПІБ  майстра і громадського інспектора з охороні праці

 

Виявлені недоліки  і порушення з умов  праці

 

Заходи по усуненню недоліків і порушень

 

Відповідальні

за виконання

заходів

 

Термін

виконання

 

Відмітка

про виконання

заходів

(дата)

 

Підпис

відповідальн.

за виконання

заходів, у т.ч. громад-

ськ. інспект.

з охорони

праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 1. На обкладинці журналу записуються найменування підприємства, цеху, ділянки, дати початку й кінця ведення журналу. 2. На 1-й сторінці рекомендується привести пам'ятку по проведенню ступеня контролю, на 2-й сторінці - витяги з Положення про громадського інспектора по охороні праці.

2.6.   Керівник ділянки й громадський інспектор по охороні праці повинні на змінних зборах інформувати свої колективи про порушення, що виявлені у результаті перевірки на першому ступені контролю й про вжиті заходи.

2.7.   Щодня наприкінці зміни керівник ділянки повинен звітувати перед керівництвом цеху про стан охорони праці на виробничій ділянці.

3. Другий ступінь триступінчастого контролю

3.1. Другий ступінь контролю проводиться комісією, очолюваною начальником цеху й старшим громадським інспектором по охороні праці цеху, не рідше двох разів на місяць. До складу комісії входять керівники (представники) технічних служб цеху, інженер відділу охорони праці підприємства й медпрацівник, що закріплені за цехом.

3.2.         Графік перевірки встановлюється начальником цеху за узгодженням зі старшим громадським інспектором по охороні праці цеху й видається керівникам всіх ділянок.

3.3.  На другому ступені триступінчастого контролю рекомендується перевіряти:

-  організацію й результати роботи першого ступеня контролю;

-  виконання заходів, запланованих для проведення другого й третього ступенів контролю;

-  виконання наказів і розпоряджень керівника підприємства й начальника цеху, рішень комітету профспілки, пропозицій громадських інспекторів з питань охорони праці;

- виконання заходів щодо приписів і вказівок органів нагляду й контролю;

-  виконання заходів щодо матеріалів розслідування нещасних випадків;

- справність і відповідність виробничого встаткування, транспортних засобів і технологічних процесів вимогам стандартів безпеки праці й іншої нормативно-технічної документації по охороні праці;

- дотримання графіків планово-попереджувальних ремонтів виробничого встаткування, вентиляційних і аспіраційних систем і установок, технологічних режимів і інструкцій;

- стан переходів і галерей;

-  стан куточків з техніки безпеки, наявність і стан плакатів по охороні праці, сигнальних кольорів і знаків безпеки:

- наявність і стан захисних, сигнальних і протипожежних засобів і устроїв, контрольно-вимірювальних приладів;

-   дотримання правил безпеки при роботі зі шкідливими й пожежо-вибухонебезпечними речовинами й матеріалами;

- своєчасність і якість проведення інструктажу працівників з безпеки праці;

- наявність і правильність використання працюючими засобів індивідуального захисту;

- забезпечення працюючих лікувально-профілактичним харчуванням, молоком і іншими профілактичними засобами;

- стан санітарно-побутових приміщень і устроїв;

-  правильність заповнення паспорта санітарно-технічного стану умов праці в цеху;

-   дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни.

3.4. Результати перевірки записуються в журналі другого ступеня контролю, що повинен зберігатися у начальника цеху (зразкова форма журналу наведена нижче). При цьому комісія намічає заходи, а начальник цеху призначає виконавців і строки виконання.

Якщо намічені заходи не можуть бути виконані працівниками цеху, то начальник цеху, по закінченні роботи комісії, зобов'язаний доповісти про це вищестоящому начальникові для вживання відповідних заходів.

У випадку грубого порушення правил і норм охорони праці, що може завдати шкоди здоров'ю працюючих або привести до аварії, робота призупиняється комісією до усунення цього порушення.

3.5. Начальник цеху повинен організувати виконання заходів щодо усунення недоліків і порушень по охороні праці, виявлених комісією другого ступеня контролю.

Контроль за виконанням цих заходів здійснюють інженер відділу охорони праці (куратор цеху) і старший громадський інспектор з охорони праці цеху.

Форма журналу другого ступеня контролю

Дата проведе-ния контролю

 

Склад

комісії,

що проводя –ть перевірку)

(ПІБ,

посада)

 

Перелік виявл. недоліків з охорони праці

 

Заходи по

усунення

недоліків

 

Відповідальні

за виконання

заходів

 

Термін

виконання

 

Відмітка про

виконання заходів

(дата)

 

Підпис

відповідальн.

осіб за вико-нанням

заходів, у т.ч. громадськ.

інспектора

з охорони

праці

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. На обкладинці журналу записуються найменування підприємства, цеху П.І.Б. начальника цеху, дати початку й кінця ведення журналу.

2. На 1-й сторінці рекомендується навести пам'ятку по проведенню другого ступеня контролю.

3.6. Щомісяця начальник цеху й старший громадський інспектор по охороні праці цеху інформують свій колектив про стан охорони праці в цеху й про хід виконання заходів, намічених комісіями другого й третього ступенів триступінчастого контролю.

3.7.  Один раз на місяць начальник цеху повинен звітувати перед керівником підприємства й комітетом профспілки про стан охорони праці в цеху.

4. Третій ступінь триступінчастого контролю

4.1.  Третій ступінь контролю проводиться комісією, яку очолює керівник або головний інженер підприємства й голова комітету профспілки, не рідше одного разу у квартал (як правило, один раз на місяць).

До складу комісії входять керівник служби охорони праці, голова комісії охорони праці комітету профспілки, керівники технічних служб (по приналежності), керівник технагляду за будинками й спорудами, начальник газорятувальної служби, начальник пожежної охорони, керівник медичної служби підприємства. До контролю рекомендується залучати позаштатних технічних інспекторів праці.

Перевірка проводиться в присутності керівника й старшого громадського інспектора по охороні праці підрозділу, що перевіряється.

4.2.        Велике підприємство, перевірка якого за один обхід неможлива, перевіряється по окремих цехах (об'єктам) за графіком, складеним з таким розрахунком, щоб протягом року був обстежений кожний цех не менше чотирьох разів, а цехи з підвищеною небезпекою й неблагополучні відносно безпеки праці - не менш шести разів.

Графік перевірки узгоджується з комітетом профспілки, затверджується керівником підприємства й видається керівникам всіх цехів і технічних служб підприємства, а також цеховим комітетам профспілки.

4.3.        Комісія третього ступеня контролю може бути розділена на ряд підкомісій під керівництвом головних фахівців або заступників головного інженера для проведення перевірок за окремими об'єктами підприємства.

4.4.  На третьому ступені триступінчастого контролю рекомендується перевіряти:

-  організацію й результати роботи першого й другого ступенів контролю;

- виконання заходів, що були намічені у результаті проведення третього щабля контролю;

-    виконання наказів і розпоряджень вищестоящих господарських організацій, постанов і рішень профспілкових органів, приписів і вказівок органів нагляду й контролю, наказів керівника підприємства й рішень комітету профспілки з питань охорони праці;

-    виконання заходів, передбачених комплексними планами, колективними договорами, угодами по охороні праці й інших документів;

-    виконання заходів щодо матеріалів розслідування тяжких і групових нещасних випадків і аварій;

-    наявність і правильність ведення паспорту санітарно-технічного стану умов праці в цеху;

- організацію впровадження стандартів безпеки праці;

- технічний стан і втримування будинків, споруджень, приміщень цехів і прилягаючих до них територій відповідно до вимог нормативно-технічної документації по охороні праці, стан проїзної й пішохідної частин доріг, тунелів, переходів і галерей;

відповідність технологічного, вантажопідйомного, транспортного, енергетичного й іншого встаткування вимогам стандартів безпеки праці й іншої нормативно-технічної документації по охороні праці;

-  ефективність роботи приточної і витяжної вентиляції, запалі- і газоулавливающих устроїв;

виконання графіків планово-попереджувального ремонту виробничого встаткування, наявність схем комунікацій і підключення енергетичного встаткування;

-     забезпеченість працюючим спецодягом, спецвзуття й іншими коштами індивідуального захисту, правильність їхньої видачі, зберігання, організації прання, чищення й ремонту;

-     забезпеченість працюючими санітарно-побутовими приміщеннями й устроями;

- організацію лікувально-профілактичного обслуговування працюючих;

- стан кабінетів охорони праці;

-  стан стендів по охороні праці, своєчасне й правильне їхнє оформлення;

-   організацію і якість проведення навчання й інструктажів працюючих по безпеці праці;

- підготовленість персоналу цеху до роботи в аварійних умовах;

-   дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни.

4.5. Результати перевірки повинні оформлятися актом і в тижневий строк обговорюватися на нарадах у керівника підприємства за участю профспілкового активу.

На нараді в керівника підприємства повинні бути присутнім всі керівники цехів і ділянок.

На нараді заслухуються керівники тих ділянок (цехів), де виявлений незадовільний стан умов праці, допускаються порушення стандартів, правил і норм охорони праці.

Проведення наради рекомендується оформляти протоколом із вказівкою заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень, строків виконання й відповідальних осіб. У необхідних випадках керівником підприємства видається наказ.

 

Загальні висновки

Суспільно-політичні та соціально-економічні реформи, що здійснюються в нашій країні, не можуть бути ефективно реалізовані без докорінних змін у сфері праці. Безпечні умови виробництва стоять поруч з такими суспільними та фізіологічними потребами людини, як харчування, житло, одяг, лікування, екологічно чисте середовище тощо.

Сьогодні актуальним є виконання статті 18 Закону України "Про охорону праці", згідно з якою навчання з питань охорони праці на всіх етапах трудової діяльності повинно стати звичайною нормою нашого життя.

Викладений у цих методичних рекомендаціях     матеріал сприятиме засвоєнню представниками профактиву теоретичних знань і практичних умінь з питань безпеки та гігієни праці, допоможе зрозуміти цінність та  пріоритетність життя і здоров я громадян у процесі їх трудової діяльності.

 

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.