ВИТЯГИ З НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ Печать

ВИТЯГИ З НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про оплату праці

(Витяг)

Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам.

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

 

Стаття 34. Компенсація працівникам втрати частки заробітної плати у зв'язку з затримкою термінів її виплати

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

____________ 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про компенсацію громадянам втрати частини доходів

у зв’язку з порушенням строків їх виплати

( від 19.10. 2000 р. N 2050-III)

 

Стаття 1. Підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).

Стаття 2. Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати (далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру:

пенсії;

соціальні виплати;

стипендії;

заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.

Стаття 3. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, до уваги не береться).

Стаття 4. Виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

Стаття 5. Своєчасно не отриманий з вини громадянина доход компенсації не підлягає.

Стаття 6. Компенсацію виплачують за рахунок:

власних коштів - підприємства, установи і організації, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднання громадян;

коштів відповідного бюджету - підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету;

коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.

Стаття 7. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до законодавства.

Стаття 8. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

____________ 

ПОСТАНОВА

Кабінету міністрів України (від 20.12. 1997 р. N 1427)

Про затвердження Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 20 лютого 1996 р. N 49 "Про порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України "Про оплату праці" та встановлення мінімального розміру пенсії за віком" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати, що додається.

Міністерству праці та соціальної політики давати необхідні роз'яснення щодо порядку застосування цього Положення.

____________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку  з порушенням термінів її виплати

(затверджено постановою КМУ від 20.12.1997 № 1427)

 

1. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації усіх форм власності і господарювання і застосовується в усіх випадках порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).

2. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати (далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати заробітної плати, нарахованої працівникові за період роботи починаючи з 1 січня 1998 року, якщо індекс цін на споживчі товари і тарифів на послуги (далі - споживчі ціни) за цей період зріс більш як на один відсоток.

3. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків і платежів) на коефіцієнт приросту споживчих цін.

Коефіцієнт приросту споживчих цін визначається як різниця між часткою від ділення індексу споживчих цін в останній місяць перед виплатою суми заборгованості на індекс споживчих цін у тому місяці, за який виплачується заробітна плата, та коефіцієнтом 1.

Коефіцієнт приросту споживчих цін розраховується з трьома знаками після коми.

в якому виникла заборгованість із виплати заробітної плати, що підлягає компенсації відповідно до пункту 2 цього Положення.

Якщо виплата заборгованості із заробітної плати провадиться до опублікування Держкомстатом індексу споживчих цін за останній місяць перед виплатою суми заборгованості, під час розрахунку суми компенсації на період до опублікування зазначеного індексу споживчих цін за згодою працівника для розрахунків застосовується індекс споживчих цін за попередній місяць.

4. У разі затримки виплати заробітної плати за кілька місяців сума компенсації визначається згідно з пунктом 3 цього Положення за кожний місяць окремо і підсумовується. Приклад розрахунку суми компенсації наведено у додатку до цього Положення.

5. Виплата працівникові суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць.

6. Своєчасно не отримана з вини працівника заробітна плата компенсації не підлягає.

7. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) у виплаті компенсації може бути оскаржена працівником або уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у судовому порядку.

8. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату заробітної плати визначається відповідно до законодавства.

____________


ПОСТАНОВА

Кабінету міністрів України (від 21.02. 2001 р. N 159) 

Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати

 

Київ

З метою реалізації Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (додається).

2. Установити, що компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати, нарахованої працівникові за період роботи з 1 січня 1998 р. по 31 грудня 2000 р., проводиться відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1427 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 50; 1999 р., N 17, ст. 739), до ліквідації заборгованості із заробітної плати за зазначений період.

____________

 

ПОРЯДОК

проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати

(затверджено постановою КМУ від 21.02.2001 № 159) 

1. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи та організації всіх форм власності і господарювання та застосовується у всіх випадках порушення встановлених термінів виплати грошових доходів, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).

2. Компенсація громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (далі - компенсація) проводиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати грошових доходів, нарахованих громадянам за період, починаючи з 1 січня 2001 року.

3. Компенсації підлягають такі грошові доходи разом із сумою індексації, які одержують громадяни в гривнях на території України і не мають разового характеру:

пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної державної грошової допомоги та компенсаційних виплат);

соціальні виплати (допомога сім'ям з дітьми, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, матеріальна допомога по безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, тощо);

стипендії;

заробітна плата (грошове забезпечення).

4. Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але невиплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100.

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін за період невиплати грошового доходу. При цьому індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається. Щомісячні індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом.

5. Сума компенсації виплачується громадянам у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

6. Своєчасно не отриманий з вини громадянина дохід компенсації не підлягає.

7. Компенсація проводиться за рахунок джерел, з яких здійснюються відповідні виплати, а саме:

власних коштів - підприємствами, установами та організаціями, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднаннями громадян;

коштів відповідного бюджету - підприємствами, установами та організаціями, що фінансуються чи дотуються з бюджету;

коштів Пенсійного фонду, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.

8. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.

9. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надає Мінпраці.


Зразок заяви

 

До _______________________ суду

______________________________

 

Заявник: ______________________________
______________________________

______________________________

поштовий індекс________________

тел.__________________

Заінтересована

особа:                      _______________________________
_______________________________
_________поштовий індекс________

тел. _________________

 

 

З  А  Я  В  А

про видачу судового наказу про стягнення нарахованої,

але не виплаченої заробітної плати

______________року мене прийняли на роботу___________________
__________________________________________________________________

Наказом № ________ від _____________року мені надано планову відпустку за __________ рік строком ______________ календарних днів, початок якої з _____________ року. Але на передодні відпустки мені не виплачено заробітну плату за час перебування у відпустці в сумі _________________ грн., у зв’язку з відсутністю грошових коштів.

Вважаю дії відповідача незаконними, оскільки у відповідності з ч.3 ст.115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» і  п.2 ч.3 ст.81 ЦПК України робітники і службовці звільняються від сплати судового збору і витрат на інформаційно-технічне забезпечення у справах про стягнення заробітної плати.

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 94, ч.3 ст. 115 КЗпП України, ст.21 Закону України «Про відпустки», керуючись п.2 ч.1 ст. 96, ст.102 ЦПК України

 

ПРОШУ:

видати судовий наказ про стягнення з ____________________________

на мою користь нарахованої, але не виплаченої мені заробітної плати за час щорічної відпустки за ___________ рік в сумі ________________грн.

 

Додатки:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.

2. Копія наказу про надання відпустки.

3. Довідка про нараховану, але не виплачену зарплату.

4. Копія заяви.

 

 

«_____»_________________200_  р.                              ____________________
(підпис) 


Зразок заяви

 

До _______________________ суду

______________________________

 

Заявник: ______________________________
______________________________

______________________________

поштовий індекс________________

тел.__________________

Заінтересована

особа:                      _______________________________
_______________________________
_________поштовий індекс________

тел. _________________

 

 

З  А  Я  В  А

про видачу судового наказу про стягнення нарахованої,

але не виплаченої заробітної плати

______________року мене прийняли на роботу___________________
м. ________________________.

Починаючи з ___________року заробітну плату мені стали виплачувати нерегулярно. Внаслідок цього на ___________ року за відповідачем утворилася заборгованість в сумі______________- грн., яку виплатити мені відмовилися, у зв’язку з відсутністю грошових коштів.

Вважаю дії відповідача незаконними, оскільки у відповідності з ч.1 ст.115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» і  п.2 ч.3 ст.81 ЦПК України робітники і службовці звільняються від сплати судового збору і витрат на інформаційно-технічне забезпечення у справах про стягнення заробітної плати.

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 94, ч.1 ст. 115 КЗпП України, керуючись п.2 ч.1 ст. 96, ст.102 ЦПК України

 

ПРОШУ:

видати судовий наказ про стягнення з ____________________________

на мою користь нарахованої, але не виплаченої мені заробітної плати в сумі ________________грн.

 

Додатки:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.

2. Довідка про нараховану, але не виплачену зарплату.

3. Копія заяви.

 

 

«_____»_________________200_  р.                              ____________________
(підпис) 

 

 


ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ  ЗАЯВИ

_____________________________________

(найменування суду)

Позивач_________________________________

(П.І.Б., місце проживання, засоби зв'язку)

Відповідач______________________________

(повне найменування юридичної особи, юридична адреса, засоби зв'язку)

 

 

Позовна заява

про стягнення заборгованості по заробітній платі

Ціна позову________________грн.

 

 

З _____ я працюю у Відповідача на посаді ____________________________________.

За період з ______________ по____________ Відповідач не виплатив мені заробітну плату в сумі ________ грн.,  що є порушенням ч. 1 ст. 115 КЗпП України, згідно якої заробітна плата повинна виплачуватися регулярно в робочі дні в терміни, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць.

Відповідно до ст. 2 Закони України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. я маю право на індексацію своєї заробітної плати в сумі _________________.

За порушення термінів виплати заробітної плати я згідно ст. 2 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати» від 19.10.2000 р. маю право на компенсацію втрати частини заробітної плати в сумі ______________.

Всього, за станом на «____»_________ р. сума заборгованості відповідача переді мною складає _____________грн.

На підставі викладеного,  керуючись  ч. 1 ст.  115,  ч. 2 ст. 233  КЗпП України, ч.ч. 2 і  3 ст. 81, ст.ст. 118, 120, 122 ЦПК України, положеннями Законів України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати», «Про індексацію грошових доходів населення»

Прошу:

 

Стягнути з _________________________________ на мою користь

(найменування підприємства)

заборгованість із заробітної плати з урахуванням компенсації та індексації в сумі ___________ грн.

 

Додаток:

  1. Копія позовної заяви для Відповідача;
  2. Документ, підтверджуючий знаходження з Відповідачем в трудових відносинах;
  3. Довідка про заборгованість по заробітній платі;
  4. Розрахунок суми індексації заробітної плати;
  5. Розрахунок суми компенсації втрати частині заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

Дата                                                                                                                          Підпис


 

У Комісію по трудових спорах

_____________________________

_____________________________

(найменування підприємства)                                                                                                                                 ­__­­___________________________ 

(п.і.б. працівника)

проживаю за адресою:

_____________________________

_____________________________

 

 

 

 

З А Я В А.

 

Я працюю ___________________________________________________

(назва підприємства)

За виконання відповідної роботи за умовами трудового договору при прийнятті на роботу мені були гарантовані посадовий оклад у розмірі 100 грн. і премія в розмірі 30% від посадового окладу за якісне і належне виконання трудових обов’язків. Свої обов’язки я виконую сумлінно. За цей рік я не отримав жодного зауваження щодо якості виконаної роботи і не мав жодного дисциплінарного стягнення. Але, в порушення ст. 115 КЗПП України, ст. 24 Закону України “ Про оплату праці”, п. 2.3 колективного договору , який діє на підприємстві 1.01 2000р., я на протязі 4 місяців не отримую заробітну плату і належні преміальні виплати.

На підставі ст.ст. 115, 227 КЗПП України, ст.ст. 24, 34 Закону України «Про оплату праці», Ухвали Кабінету Міністрів України №1427

від 20.12.97р. і п. 2.3.. Колективного договору

 

ПРОШУ:

 

Зобов’язати керівника _________________________________________ :

(П.І.Б.)

  1. Виплатити мені заробітну плату в сумі 700 грн. (100 х 6) за чотири місяці.
  2. Виплатити премію в розмірі ____________, що складає 30 % від заробітної плати нарахованої, але мені не виплаченої.

3. Провести нарахування і виплатити належну мені суму компенсації в зв”язку з тим, що за період з 01.01.99 по 01.05.99р. пройшло зростання індексу цін на споживчі товари та послуги.

 

 

Дата ________________                                   Підпис. ___________________


ПРОТОКОЛ № _______________

засідання комісії по трудових спорах

__________________________________________________________

(найменування підприємства, установи,, організації),

__________________________________________________________

а для цехової комісії по трудовим спорам –  найменування цеху)

«___» ___________ 2001р.

 

 

На засіданні присутні члени комісії: __________________

__________________________________________________________

Голова_____________________________________________

Секретар _________________________________________________

Слухали заяву_________________________________________

(п.і.б. працівника)_______________

__________________________________________________________

(короткий зміст заяви)_

__________________________________________________________

Заява подана_____________________________

Позивачу повідомлено про день засідання___________________

Присутні:

Позивач(представник   позивача)                    _______________________________________________

Свідки ________________________________________________

__________________________________________________________

 

Відвід: заявлено, не заявлено,

Відвід: задоволено не задоволено);

Оголошення свідків ____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Пропозиції членів комісії: _______________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Вирішили:___________________________________________________

__________________________________________________________

Голова ______________

Місце для печатки                                                    (підпис)

Секретар _________________

(підпис)


РІШЕННЯ

комісії по трудових спорах

_____________________________________________________________

найменування підприємства

Про стягнення заробітної плати і премії за період з 01.03.2001р. по 01.09.2001р. і компенсації втрати частини заробітної плати в зв’язку з порушенням термінів її виплати. 

 

Дата розгляду спору «___» ____________ 19__м.

Дата звернення позивача «___» ___________ 19__м.

Розглянув заяву гр. ______________________________________________

(п.і.б.)

про стягнення заробітної плати, премії і компенсації втрати її частини в зв”язку з порушенням термінів  її виплати, на підставі наданих сторонами документів, комісія встановила; гр. ______________________________ працює на підприємстві на посаді _________________________________________________________________

 

у відповідності з трудовим договором між підприємством і гр._______________________його посадовий оклад складає 110гр. І у відповідності до положень колективного договору йому до заробітної плати додається надбавка в розмірі 3% від посадового окладу, і премія 30%  від посадового окладу за виконання планових завдань і відмінне виконання трудових обов’язків. В період з1.03.99р. по 1.09. 99р. гр.________________ не виплачують заробітну плату та відповідні надбавки до неї. Таким чином заборгованість адміністрації перед працівником складає _____________гривень


Із розрахунку до виплати  гр._________________________ належить слідуюча сума:

Заробітна плата

Премія

Компенсація

березень – 100 (сто) грн.;

квітень - 100 (сто) грн.;

травень 100 (сто) грн.;

червень - 100 (сто) грн.;

липень - 100 (сто) грн.;

серпень - 100 (сто) грн.;

вересень - 100 (сто) грн.;

всього700 (сімсот) грн.

березень – 30 (тридцять) грн.;

квітень – 30 (тридцять) грн.;

травень – 30 (тридцять) грн.;

червень – 30 (тридцять) грн.;

липень – 30 (тридцять) грн.;

серпень – 30 (тридцять) грн.;

вересень – 30 (тридцять) грн.;

всього: 210 (двісті десять) грн.

березень – ___________грн.;

квітень – ___________грн.;

травень – ___________гр.

червень –___________гр.

липень – ___________гр.

серпень – ___________гр.

вересень – ___________гр.
всього ___________гр.

Всього до виплати:____________________________гр.

У відповідності до вищевикладеного, КТС вирішила:

  1. Стягнути з підприємства на користь гр. _______________________

Заробітну плату в розмірі 910 (дев’ятсот десять) грн., і компенсацію втрати частини заробітної плати в зв’язку з порушенням терміну її виплати на суму _______ гр..

2.) Виплату провести до «___» ________ 19__м.

 

Голова комісії______________        Місце для печаті                                                                                                  Секретар комісії _________________

Комісія по трудових спорах

__________________________________   __________________________ (найменування підприємства)

«___» __________________ 2001р.

(дата видачі)

ПОСВІДЧЕННЯ №

 

 

 

На підставі рішення ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(приводитися найменування органу що виніс рішення по трудовому спору і дата цього рішення)

гр.________________________________________________________________

має право на _____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(отримання  _______гр. від _____________ чи поновлення гр._______на роботі.)

Видане посвідчення має силу виконавчого листа, і надається до суду не пізніше трьохмісячного строку для виконання в примусовому порядку.

 

 

Голова комісії по трудовим спорам. _____________________

(підпис)

Місце для  печаті.

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(відмітка державного виконавця про виконання рішення КТС.)

 

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.