Права і повноваження профспілок Печать

Права і повноваження профспілок щодо дій, направлених на усунення зарплатної заборгованості та стягнення заробітної плати на користь працівника

Права профспілок

Нормативний акт

 

Здійснювати контроль за виконанням колективних договорів, угод.

 

 

У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди - направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін.

У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду

 

ст. 15 Закону про колективні договори і угоди

ст.247 КЗпП

ст. 20 Закону про профспілки

ч.5 ст.20 Закону про профспілки

 

Здійснювати громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю.

Надсилати подання про виявлені порушення до державної інспекції праці (її регіонального відділу), посадові особи якої повинні вживати заходів щодо їх усунень, контролювати їх виконання та в місячний термін поінформувати профоргани про результати

 

ст. 21 Закону про профспілки

ч.4 ст.259 КЗпП

п.5 Угоди про взаємодію Державної інспекції праці Мінпраці України та ФПУ у здійсненні державного та громадського контролю за додержанням законодавства про працю від 1.07.1997 (із змінами та доповненнями)

 

Одержувати на свої запити (профспілки та їх об’єднання) безоплатно інформацію від роботодавців або їх об'єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій. Зазначена інформація має бути надана не пізніше п'ятиденного терміну.

 

 

ч. 1 ст. 28 Закону про профспілки

 

Одержувати в тижневий строк на свої запити інформацію від роботодавців, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

 

 

ст. 45 Закону про профспілки

ст. 251 КЗпП

 

 

Вимагати (право членів виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважних представників цих органів) і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників; перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування

 

 

п.2 ч.1 ст. 40 Закону про профспілки

п.2.ч.1.ст.248 КЗпП

 

Уповноважені представники профспілок можуть вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді.

У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду

 

 

ч.9 ст. 21 Закону про профспілки

 

 

 

 

 

ч.10 ст.21 Закону про профспілки

 

Вимагати у відповідних органів (відповідно до ст. 147 1 КЗпП) притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору чи порушення законодавство про працю

 

 

 

п п.1, 12 ст. 38 Закону про профспілки

п.9 ч.1 ст.247 КЗпП, ст. 1471 КЗпП

ст.18 Закону про колективні договори і угоди

 

 

Вимагати (виборні профспілкові органи) у роботодавця у разі затримки виплати заробітної плати надати письмовий дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу.

У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду *

 

ст. 45 Закону про профспілки

ч. 2 ст.251 КЗпП

 

Вимагати (право виборного органу первинної профспілкової організації) від власника розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує Закон про профспілки, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.

У разі, коли рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника - якщо такий орган одноособовий) не виконано і не оскаржено у зазначений строк, виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) у такий же строк може оскаржити до суду діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких належить розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації

 

 

ч. 1 ст. 33 Закону про профспілки

п.9 ст.38 Закону про профспілки

ч. 1 ст. 45 КЗпП

п.9 ч.1 ст.247 КзпП

ч. 2 ст. 45 КЗпП

 

ч. 3 ст. 45 КЗпП

 

Представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.

Представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

 

 

ч.1 ст. 26 Закону про профспілки

п.8  ч.1 ст.38 Закону про профспілки

п.8 ч.1 ст.247 КЗпП

 

Представляти інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства (право виборного  органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації),

а також у ході приватизації об'єктів державної та комунальної власності, брати участь у роботі комісій з приватизації

 

 

ч.1 ст.25, п.17 ч.1 ст.38 Закону про профспілки

п.17 ч.1 ст.247 КзпП

 

 

ч.1 ст.25 Закону про профспілки

 

Ініціювати започаткування колективного трудового спору (конфлікту)

 

ст. 26 Закону про профспілки

(відповідно до порядку, визначеного Законом про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Організовувати проведення страйків, зборів, мітингів, походів, демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав і інтересів працівників відповідно до закону

Страйк застосовується як крайній засіб (коли усі інші можливості вичерпано) вирішення трудового конфлікту у зв’язку з відмовою власника або уповноваженого ним органу задовольнити вимоги найманих працівників,  профспілки (ст.17 Закону про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів).

 

ст.27 Закону про профспілки

ст.19 Закону про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Ініціювати порушення справи про банкрутство

 

ст.25 Закону про профспілки

ст. 1, 6, 7 Закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

 

Таким чином, для стягнення заробітної плати на користь працівників профспілковий орган може вдатися до таких дій:

  1. У випадку затримки виплати зарплати виборний орган первинної профспілкової організації може вимагати у роботодавця дати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або вимагати у роботодавця отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу (ст. 251 КЗпП). Ненадання такої інформації або порушення тижневого строку її надання може бути підставою пред’явлення виборним органом первинної профспілкової організації вимоги про звільнення керівника за ст. 45 КЗпП.
  2. Ініціювати звернення до власника  або уповноваженого органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника, винного у невиконанні умов колективного договору чи порушенні законодавства про оплату праці, відповідно до ст. 36 Закону про оплату праці, ст.18 Закону про колективні договори і угоди,  ст. 147 1 КЗпП.
  3. Інформувати Державну інспекцію з нагляду за додержанням законодавства про працю щодо виявлених порушень.
  4. Ініціювати розгляд питання щодо повернення заборгованої зарплати на засіданнях регіональних та галузевих комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соцільних виплат.
  5. Звертатися з поданнями про усунення порушень законодавства про працю до місцевих державних адміністрацій, які згідно із ст.119 Конституції України повинні на відповідній території забезпечувати законність, а також додержання прав і свобод громадян.
  6. Вступити з власником підприємства, установи чи організації (або уповноваженим ним органом чи представником) у трудовий спір у порядку, передбаченому Законом про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Якщо у ході трудового спору, проведеного згідно із згаданим Законом борги із заробітної плати не повернуто, то у випадку заборони проведення страйку (ст.24 згаданого Закону),  Національна служба посередництва і примирення звертається із заявою про вирішення колективного трудового спору до відповідних судових органів (ст.25 цього Закону). Тому профспілка, як сторона колективного трудового спору, у якому вона знаходиться, повинна домагатися повної реалізації норм «Закону про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

  1. Звернутися до прокурора, який відповідно до ст.19 Закону «Про прокуратуру» перевіряє виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями про порушення законності (а за ст. 259 КЗпП – здійснює вищий нагляд з додержанням і правильним застосуванням законів про працю).

На підставі ст. 24 Закону про прокуратуру прокурор, в залежності від характеру порушення, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо винних осіб.

При зверненні до прокурора слід пам’ятати, що згідно зі ст. 38 КпАП адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше як через 2 місяці з дня його виявлення.

  1. Виборний орган первинної профспілкової організації за ст. 45 КЗпП може вимагати від власника розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо той порушує Закон про профспілки, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.
  2. Представляти інтереси працівника в органах, які розглядають індивідуальні трудові спори з питань повернення заборгованої заробітної плати – в комісіях по трудових спорах (відповідно до ч. 1 ст. 226 КЗпП, п.8 ч.1 ст. 38 Закону про професійні спілки) та в місцевих судах  (відповідно до п.8 ч.1 ст.247 КЗпП, ч. 1 ст. 26 Закону про професійні спілки та ч.3 ст.26 ЦПКУ).
  3. Ініціювати порушення справи про банкрутство, відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

 * - Для надання інформації за ст.251 КЗпП встановлено тижневий термін. Порушення цього строку може тягти пред’явлення вимоги про розірвання трудового договору з керівником підприємства, який не надав інформацію або порушив строк її надання, тобто порушив Закон про профспілки

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.