Всеукраинский смотр-конкурс Печать

Всеукраинский смотр-конкурс

Витяг з Постанови Президії ФПУ від 22.02.2007 NП-10-6

Президія Федерації професійних спілок України постановляє: Оголосити Всеукраїнський огляд-конкурс первинних проф¬спіл¬кових організацій під девізом "Сильна первинка – сильна профспілка".

Організацію проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу первинних профспілкових організацій покласти на виборні органи всеукраїнських профспілок.
Всеукраїнським профспілкам:

Розробити положення про огляд-конкурс відповідно до Рекомендацій (додається);
Зосередити увагу на необхідності активізації діяльності первинних профспілкових організацій та їх лідерів з питань підвищення рівня внутрішньоспілкової та організаторської роботи щодо захисту прав та інтересів працівників, створення їм належних умов праці, посилення мотивації проф¬спілкового членства, на поширенні кращого досвіду їхньої роботи. Надати необхідну допомогу головам первинних профспілкових організацій, яких обрано вперше.

Матеріали про підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу у профспілці подати Органі¬заційному комітету ФПУ з проведення Року первинної профспілкової організації до 1 лютого 2008 року.


Організаційному комітету ФПУ з проведення Року первинної профспілкової організації:
Забезпечити збір, узагальнення матеріалів про підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу та підготовку їх на засідання Президії ФПУ;

Внести пропозиції Президії ФПУ щодо Всеукраїнської профспілки, яка провела огляд-конкурс найкраще.

Надавати виборним органам профспілок організаційно-методичну допомогу в проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу.

Встановити для нагородження первинних профспілкових організацій – переможців Всеукраїнського огляду-конкурсу Диплом ФПУ з виплатою грошової винагороди в розмірі:
- 1 тисяча гривень для первинної профспілкової організації чисельністю до 1000 членів профспілки;
- 3 тисячі гривень для первинної профспілкової організації чисельністю понад 1000 членів профспілки.
Затвердити норми щодо розподілу дипломів ФПУ для переможців Всеукраїнського огляду-конкурсу відповідно до кількості первинних органі¬зацій всеукраїнської профспілки (додаток 2).

Вручення дипломів ФПУ та грошових винагород здійснювати в урочистій обстановці переважно членами Президії ФПУ.

Аналітично-інформаційному управлінню апарату ФПУ забезпечити гласність у проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію та поширення його результатів через засоби масової інформації.

 

Додаток 1

до постанови   Президії ФПУ

від 22.02.2007 № П–10–6

Р е к о м е н д а ц і ї

щодо проведення у профспілці Всеукраїнського огляду-конкурсу первинних профспілкових організацій  під девізом  "Сильна первинка – сильна профспілка"

1. Загальні положення

1.1. Огляд-конкурс первинних профспілкових організацій (далі – огляд-конкурс) є складовою частиною заходів з проведення Року первинної профспілкової організації.
1.2. Вищі за рівнем виборні профспілкові органи надають допомогу своїм організаційним ланкам у проведенні огляду-конкурсу, через засоби масової інформації забезпечують його гласність, розглядають хід та підбивають підсумки його проведення на своїх засіданнях.
1.3.  Нагородження переможців здійснюється в урочистій обстановці.

2. Мета та завдання огляду-конкурсу

1.1. Метою огляду-конкурсу є активізація діяльності первинних профспілкових організацій та їх лідерів з питань забезпечення належного рівня внутрішньоспілкової та організаторської роботи щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників, посилення мотивації профспілкового членства, поширення досвіду роботи первинних профспілкових організацій, надання необхідної практичної допомоги профспілковим лідерам та активу.


1.2. У Положенні про огляд-конкурс рекомендується передбачити такі основні критерії його проведення:

-  забезпечення дотримання роботодавцем  законодавства про працю та охорону праці, виконання двосторонніх колдоговірних зобов’язань, усунення виявлених недоліків;
-  вжиття заходів щодо створення роботодавцем належних умов та організації праці з метою отримання кожним членом профспілки гідної заробітної плати,  недопущення травмування чи професійного захворювання членів профспілок, забезпечення їх необхідними санітарно-побутовими приміщеннями та здоровими умовами роботи;
-  проведення профілактичної роботи щодо запобігання порушенням роботодавцем  норм Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та трудового законодавства України;

-  організація навчання та  інструктивних нарад з актуальних питань законодавства про працю та  охорону праці, державних соціальних гарантій, підвищення рівня організаторської роботи виборних органів;
-  здійснення прийому членів профспілок; вирішення їхніх проблемних питань;
-  надання цеховим організаціям та профгрупам практичної допомоги з питань реалізації їхніх прав і повноважень, підвищення рівня  внутрішньоспілкової роботи.

3. Порядок проведення огляду-конкурсу


3.1. Всеукраїнські профспілки рішенням своїх виборних органів відповідно до мети і завдань огляду-конкурсу та виходячи із специфіки роботи встановлюють порядок і конкретні напрями та показники, за якими він буде проводитись у профспілках та в їхніх організаціях. Одночасно визначають перелік матеріалів, які надсилатимуться за його підсумками для визначення переможців, і терміни їх подання.
3.2. Всеукраїнські  профспілки можуть встановлювати свої нагороди та матеріальне заохочення для учасників огляду-конкурсу.

3.3. Постановою своїх виборних органів профспілки утворюють організаційні комітети, комісії чи робочі групи з проведення огляду-конкурсу, визначають форму контролю за його ходом та надання практичної допомоги.

3.4. Виборні органи профспілок мають забезпечити участь у огляді-конкурсі всіх первинних профспілкових організацій.

3.5. Із урахуванням рішень вищих за рівнем профспілкових органів виборні органи територіальних профспілкових організацій забезпечують проведення огляду-конкурсу в своїх організаціях, гласність і періодичне обговорення його ходу та підбиття підсумків.
3.6. Організаційні ланки профспілки для підбиття підсумків огляду-конкурсу у встановлені терміни надають вищому за рівнем виборному органу:
-   постанову виборного органу організаційної ланки (райкому, міськкому, обкому, рескому) про підсумки огляду-конкурсу у відповідній профспілковій організації;
- інформацію про діяльність первинних профспілкових організацій, які визнані у відповідній організаційній ланці кращими.

3.7. Всеукраїнські профспілки до 1 лютого 2008 року подають Оргкомітету ФПУ:
-  постанову  виборного  органу профспілки про підсумки проведення огляду-конкурсу у профспілці;
-   інформацію про профспілкові організації, яких визнано кращими, а також щодо тих, яких відзначено нагородою профспілки;

-  подання про нагородження кращих первинних профспілкових організацій Дипломом та відзначення грошовими преміями ФПУ;

-подання про нагородження голів кращих первинних профоргані­зацій, профорганізаторів Почесною грамотою ФПУ та  нагрудним знаком  ФПУ «Профспілкова відзнака».

4. Показники для визначення переможців огляду-конкурсу

Кращою може  визнаватися первинна профспілкова організація, яка:
-  досягла найкращих показників у виконанні рішень профспілкових органів, зобов’язань за колективним договором (угодою);

-  запобігла зростанню травматизму та професійного захворювання;
-  допомогла членам профспілки захистити або поновити порушені трудові, соціальні, цивільні права, обстояти їхні інтереси, в тому числі шляхом звернення до суду;
-  не допустила безпідставного зменшення чисельності профспілкового членства;
-  своєчасно та в повному обсязі виконує статутні зобов’язання щодо перерахувань профспілкових внесків;

-забезпечила належний рівень внутрішньоспілкової роботи й демократії, реалізацію критичних зауважень, пропозицій та звернень, що висловлювалися на зборах, конференціях, зустрічах з активом;

-  створює умови для індивідуального розвитку особистості, занять фізичною культурою і спортом, художньою самодіяльністю, забезпечує належне оздоровлення членів профспілки та їхніх дітей;

-  не допустила безпідставного зниження показників своєї діяльності у порівнянні з попереднім  роком.


Управління організаційної роботи апарату ФПУ

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.