Зразок колективного договору для виробничих галузей Печать

 Зразок

колективного договору для виробничих галузей

К О Л Е К Т И В Н И Й    Д О Г О В І Р

__________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

на _________ рік

 

Схвалено загальними зборами

(конференцією) трудового колективу

«____»____________200__р

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. 1. Мета укладення колективного договору

Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власників з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших актів  законодавства, Генеральної, галузевої і регіональної угод.

Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

 

 1. 2. Сторони договору та їх повноваження

2.1. Договір укладено між власником________________________________

(найменування  юридичної особи)

 

в особі_________________________________________________, з однієї сторони

(посада власника або уповноваженої ним особам, яка підписує договір)

(далі – сторона власника) , і профспілковим комітетом первинної організації профспілки ___________________________________________________________

(назва  профспілки)

від імені трудового колективу, з іншої сторони (далі –  профспілкова сторона).

2.2. Власник підтверджує, що він має повноваження, визначенні чинним законодавством та Статутом підприємства, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони власника, визначених цим договором.

2.3.Профспілкова сторона має повноваження, визначені чинним законодавством  та Статутом профспілки, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань профспілкової сторони, визначених цим договором.

2.4. Сторони визнають взаємні  повноваження, зобов'язання відповідних сторін  Генеральної, галузевої, регіональної угод і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

 

 1. 3. Сфера дії договору

3.1. Положення договору поширюються на всіх найманих працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілок.

Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою, поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх працівників підприємства; на працівників, звільнених з ініціативи власника (у зв’язку із змінами організації або форми власності підприємства) до моменту їх працевлаштування.

Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.

3.2. Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих зобов’язань за договором.

 

4. Термін дії колективного договору та набуття їм чинності

4.1. Договір укладено на _______ рік (роки), він набирає чинності з ______ і діє до укладення нового договору.

4.2. Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не пізніше ніж за _______ місяці до закінчення (календарного року або закінчення строку дії договору, на який він укладався).

 

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, в обов’язковому  порядку, в зв’язку із змінами чинного законодавства, угод вищого рівня (Генеральної, галузевої, регіональної) з питань, що є предметом договору.

Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у ___денний термін з дня їх одержання іншою стороною.

 

6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників підприємства

Роботодавець зобов’язується в ____денний термін після підписання (або реєстрації) договору забезпечити його тиражування у кількості _____ примірників, ознайомлення з ним всіх працівників, а також працівників під час укладення з ними трудового договору.

7. Повідомна реєстрація колективного договору

 

Сторона власника та профспілкова сторона  подають договір на повідомну реєстрацію протягом ____днів з дня підписання його сторонами.

 

 

РОЗДІЛ

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Сторона власника зобов’язується:

1. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створення належних умов праці та отримання запланованого прибутку.

2. Проводити систематичну роботу щодо технічного переозброєння виробництва, підвищення його технічного рівня, впровадження нової техніки, прогресивних технології, автоматизації і механізації виробничих процесів.

3. Направити частину прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, у розмірі ___% на формування фондів:

виробничого розвитку         - ____%;

розвитку персоналу              - ____%;

соціального забезпечення    - ____%.

4. Розробити за участі профспілкової сторони та запровадити систему матеріального і морального заохочення працівників до підвищення продуктивності праці, якості продукції, раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів.

6. Регулярно надавати профспілковій стороні наявну інформацію, документи з питань фінансово-господарської діяльності підприємства та перспективи його розвитку.

7. Створювати умови для забезпечення участі працівників в управлінні підприємством.

Організувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва та оптимізації виробничих витрат. Інформувати профспілкову сторону, працівників про результати їх розгляду та вжиті заходи.

8. Забезпечити умови для розвитку технічної творчості працівників, протягом року запровадити раціоналізаторські пропозиції з економічним  ефектом на суму _____грн.

9. Забезпечити участь повноважного представника профспілкової сторони у засіданнях керівних органів підприємства (виробничі наради, збори акціонерів, засідання органів управління господарського товариства тощо), завчасно інформувати його про дати та порядок денний таких засідань.

10. Брати участь в заходах профспілкової сторони щодо захисту трудових і соціально-економічних прав працівників на її запрошення.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

 

11. Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в колективах структурних підрозділів підприємства, підвищенню продуктивності праці.

12. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна підприємства.

13. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності підприємства, доводити їх до  сторони власника й домагатися їх реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

 

14. В разі необхідності запрошувати повноважного представника сторони власників на засідання профспілкової сторони, де розглядаються питання трудових і соціально-економічних прав працівників.

 

РОЗДІЛ

ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, БАНКРУТСТВА

Сторона власника зобов’язується:

1. Завчасно інформувати профспілкову сторону у випадках: реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), реструктуризації, корпоратизації, перед приватизаційної підготовки, приватизації, передачі об’єктів з державної у комунальну власність, зміни власника, перепрофілювання, санації, загрози банкрутства (порушення справи про банкрутство), часткового зупинення виробництва, ліквідації підприємства, (далі – Зміна організації або форми власності, банкрутство) з наданням інформації про заплановані власником заходи, пов’язані з ними звільнення працівників, причини і строки таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися.

Проводити не пізніше ніж за три місяці прийняття відповідного рішення консультації з профспілковою стороною про заходи щодо запобігання, зменшення або пом’якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та враховувати пропозиції профспілкової сторони з цих питань.

2. Приймати рішення про створення об'єднань підприємств, виходу структурних підрозділів і самостійних підприємств зі складу об'єднань та їх ліквідації за участі трудового колективу.

3. Забезпечити визначення у Статуті підприємства (або внести відповідні зміни до статуту):

умов реорганізації та припинення діяльності підприємства;

компетенції та повноважень трудового колективу і його виборних органів;

органу, який має право представляти інтереси трудового колективу (профспілковий комітет тощо);

4. Забезпечити участь представника профспілкової сторони у роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді) з правом дорадчого голосу.

5. Забезпечити, у разі прийняття відповідних рішень, участь представника профспілкової сторони у роботі комісій з: реструктуризації, корпоратизації, перед приватизаційної підготовки підприємств, приватизації, передачі об’єктів з державної у комунальну власність.

6. Погоджувати з профспілковою стороною проект реструктуризації підприємства та переліки майна підприємства, що підлягає списанню, продажу, консервації, передачі в оренду.

7. Погоджувати з профспілковою стороною пропозиції щодо передачі   у комунальну власність: майна, закріпленого за підприємством, житлового фонду, об’єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємства.

Не допускати зміни форми власності, перепрофілювання та ліквідації об’єктів соціально-культурної сфери без згоди профспілкової сторони.

8. Врахувати пропозиції трудового колективу, профспілкової сторони при розробці проекту плану приватизації підприємства.

9. Інформувати профспілкову сторону про умови договору купівлі-продажу об’єкту приватизації, включати до договору зобов’язання щодо:

збереження та раціонального використання робочих місць;

завершення будівництва житлових будинків;

утримання об’єктів соціально-побутового призначення;

створення безпечних і нешкідливих умов праці.

10. Забезпечити, у випадку проведення процедур банкрутства підприємства, учать у них повноважного представника профспілкової сторони з правом дорадчого голосу.

11. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв’язку із зміною організації або форми власності, банкрутством підприємства, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам.

12. Забезпечити у випадку ліквідації, банкрутства підприємства:

першочергову виплату вихідної допомоги звільненим працівникам;

задоволення вимог, що виникли із зобов’язань перед працівниками підприємства, зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів;

задоволення вимог щодо сплати зборів (обов’язкових платежів) до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

задоволення вимог щодо повернення внесків членів трудового колективу до  статутного фонду підприємства.

 

Сторони зобов’язуються:

13. Надавати інформацію та необхідні консультації працівникам підприємства щодо передбачених законодавством можливостей їх участі в приватизації.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

14. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з власником щодо управління підприємством, а також у разі зміни організації або форми власності , банкрутства.

15. Брати участь у роботі комісій з: перед приватизаційної підготовки підприємства, реструктуризації, приватизації, передачі об’єктів у комунальну власність.

16. Розглянути проект реструктуризації підприємств та переліки майна підприємства, що підлягає списанню, продажу, консервації, передачі в оренду та приймати відповідне рішення.

17. Представляти інтереси працівників підприємства в комітеті кредиторів у ході проведення банкрутства.

 

 

 

РОЗДІЛ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Сторона власника зобов’язується:

1. Разом з профспілковою стороною скласти та узгодити заходи Програми соціально-економічного розвитку підприємства на ____рік (роки), спрямовані на забезпечення продуктивної зайнятості працівників підприємства, забезпечити їх виконання.

Створити протягом року ___ робочих місць, направити на це ___ гривень.

2. Не допускати масових звільнень працівників протягом року понад ___% загальної чисельності працюючих на підприємстві.

3. У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи сторони власника, проводити їх лише за умови письмового повідомлення профспілкової сторони, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень, про причини і терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню.

Проводити консультації з профспілковою стороною стосовно визначення та затвердження заходів щодо запобігання звільненням працівників, їх можливого працевлаштування та забезпечення соціальної підтримки.

Розглядати та враховувати пропозиції профспілкової сторони про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільнення працівників.

4. Виділити ________гривень на професійну підготовку і перекваліфікацію кадрів.  Забезпечити підвищення кваліфікації працівників  на даних курсах терміном не менше 10 днів з відривом від виробництва або на вечірніх  4-5 тижневих курсах.

У разі проведення за рахунок коштів підприємства професійної підготовки чи перекваліфікації працівника з відривом від виробництва зберігати за ним місце роботи (посаду) та його середню заробітну плату, забезпечувати працевлаштування на підприємстві працівника за набутою з ініціативи власника новою професією.

5. Забезпечити за рахунок коштів підприємства підвищення кваліфікації вивільнюваних працівників чи одержання ними суміжної професії, якщо це необхідно для їх майбутнього працевлаштування.

6. При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників.

Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за три місяці. Одночасно з попередженням про вивільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці пропонувати працівникові іншу роботу на підприємстві.

Організувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем знаходження підприємства) з питань працевлаштування та інформувати працівників, що вивільняються, щодо наявних вакансій на інших підприємствах (району, міста).

7. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на тиждень вільний від роботи з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, в зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.

8. Не розривати трудовий договір з ініціативи власника з працівниками, перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат.

9. Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими з підприємства з підстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП України, право на укладання трудового договору у разі повторного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

У разі повторного прийняття на роботу таких працівників, зараховувати весь попередній стаж їх роботи на підприємстві до  безперервного і відновлювати для них соціально-побутові пільги на рівні, не меншому ніж до звільнення.

10. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі використання режимів неповної зайнятості на підприємстві та якщо передбачаються масові звільнення працівників.

11. Надавати працівникам підприємства безплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

Профспілкова сторона зобов’язується:

12. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць.

Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення власником вимог законодавства про працю та зайнятість.

13. Проводити спільно з власником консультації з питань вивільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом’якшення наслідків вивільнень. Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

 

РОЗДІЛ

ОПЛАТА ПРАЦІ

Сторони домовились про наступне:

1. Виплачувати винагороду за виконану роботу працівникам підприємства за такими формами і системами оплати праці:

відрядна;

відрядно-преміальна;

погодинна;

почасово-преміальна;

акордна, інші.

Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи:

погодинних тарифних ставок для  ________(категорії робітників);

відрядних розцінок для _______________ (категорії робітників);

місячних посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, а також для окремих висококваліфікованих робітників.

Перелік виробництв (дільниць, бригад) за формами і системами оплати праці визначено у додатку №1.

2. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці підприємства з метою збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат у разі зростання обсягів виробництва (робіт, послуг), продуктивності праці, зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

При введенні нових тарифних ставок (окладів) вживати заходів до удосконалення чинних норм та нормативів праці, систем матеріального заохочення з метою доведення частини основної заробітної плати у середній заробітній платі працівників підприємства до ____%. (65-70%)

3. Вживати заходів щодо удосконалення структури витрат на виробництво та збільшення в ній питомої ваги фонду оплати праці в собівартості до ___%.

4. Запроваджувати нові або змінювати діючі на підприємстві умови оплати праці, преміювати за погодженням з профспілковою стороною і повідомляти працівників про їх запровадження або зміни.

5. Забезпечувати рівні можливості для чоловіків і жінок та однакову винагороду за однакову працю.

 

Сторона власника зобов’язується:

6. Встановити тарифну ставку  робітників першого розряду у розмірі 120% мінімальної заробітної плати встановленої законодавством, а для працюючих в шкідливих умовах праці у розмірі 140% мінімальної заробітної плати на місяць.

7. Встановити розмір заробітної плати за просту некваліфіковану роботу при виконанні  працівником місячної погодинної норми праці (обсяг робіт) на рівні мінімальної заробітної плати встановленої законом.

8. Встановити розміри тарифних ставок і схеми посадових окладів працівників, згідно з додатками №№ 2. 3, 4.

Встановити, що міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців підприємства визначаються виходячи з посадового окладу техніка, що не може бути нижчим місячної тарифної ставки робітника 3 розряду, зайнятого в основному виробництві з нормальними умовами праці.

Підвищити середню зарплату до кінця року до рівня 3-5 прожиткових мінімумів.

9. Встановити розміри тарифних ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад згідно з додатком № 5.

10. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством. 

11. Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників згідно з додатком № 6.

12. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результатами праці відповідно до затверджених положень (додаток № 7).

13. Виплачувати винагороду за підсумками роботи за рік та вислугу років згідно з затвердженими положеннями (додатки №№ 8,9).

14. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають законний обіг на території України.

Виплачувати заробітну плату натурою лише у виняткових випадках, за наявності письмової заяви працівника, в межах, не більше  50% заробітної плати, що належить до виплати, бажаною для працівника продукцією за цінами на рівні собівартості.

15. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць: аванс - ___, остаточну виплату - ______ числа.

Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

16. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки. 

17. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами.

18. Оплачувати роботу погодинних робітників та службовців при виконанні робіт різної кваліфікації за роботою вищої кваліфікації.

Оплачувати роботу робітників відрядників – за розцінками, встановленими для роботи, яка ними виконується. Виплачувати між розрядну різницю робітникам, яким доручається виконання робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм розрядів.

19. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством.

20. Здійснювати оплату праці у разі невиконання норм виробітку не з вини працівника фактично за виконану роботу, із дотриманням умов, визначених законодавством.

21. Оплачувати час простою не з вини працівника у розмірі двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду.

22. Переглядати чинні та запроваджувати за погодженням з профспілковою стороною нові норми праці (виробітку) за результатами проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, що забезпечують реальне зростання продуктивності праці.

Повідомляти працівників про запровадження нових і зміну чинних норм праці не пізніше ніж за  три місяці до такого запровадження чи зміни.

23. Встановлювати знижені норми виробітку для:

інвалідів, вагітних жінок – на ___%;

молодих робітників, прийнятих на роботу після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, строкової служби, а також для тих, хто пройшов навчання безпосередньо на виробництві:

на перші 3 місяці роботи – на __%;

на наступні 3 місяці - ___%.

24. Застосовувати тимчасові знижені норми:

При освоєнні нових виробничих потужностей, нової техніки, технології, нових видів продукції;

При невідповідності фактичних організаційно-технічних умов виробництва запроектованим у нормах і нормативах.

Встановлювати конкретні терміни і розміри зниження норм за погодженням з профспілковою стороною.

25. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів працівникам згідно з ЄТКД робіт і професій.

Встановлювати кваліфікаційні розряди за результатами кваліфікаційних іспитів та надавати роботу працівникам відповідно до встановленої кваліфікації.

26. У разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковій стороні інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.

27. Погасити заборгованість із заробітної плати (при її наявності) до _______, погашення заборгованості проводити згідно з графіком, узгодженим з профспілковою стороною (додаток № 10).

28. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати часини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати. 

29.  Повідомляти працівників при кожній виплаті заробітної плати про дані, що належать до періоду, за який проводиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

б) розміри і підстави утримань із заробітної плати та нарахувань;

в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

30.  При наявності на підприємстві заборгованості із заробітної плати щомісячно надавати працівникам витяги з розрахункової відомості по заробітній платі працівника з даними про дату утворення і розміри заборгованості та розміри нарахованої компенсації за затримку виплати заробітної плати.

31.  Встановити доплату працюючим у вечірній час  у розмірі 20% від тарифної ставки працівника, а за роботу у нічний час – 40% тарифної ставки (посадового окладу).

32. Проводити нарахування працівникам підприємства індексації в зв'язку з інформацією.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:  

33. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.

Представляти і захищати інтереси працівників підприємства у сфері оплати праці.

34. Вносити пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам.

35. Аналізувати рівень середньої заробітної плати на підприємстві, в галузі, регіоні, вносити пропозиції щодо удосконалення оплати праці.

36. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї.

 

 

Додатки до розділу "Оплата праці"

Додаток № 1

 

Перелік

виробництв (дільниць), бригад за формами і системами оплати праці

 

№№

Назви виробництв (дільниць), бригад

Встановлена форма та система оплати праці

 

Додаток № 2

Тарифні ставки робітників

 

№№

Назви виробництв, робіт, професій

Тарифні ставки за розрядами (грн. за годину/місяць)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Додаток № 3

Схеми

посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців

№№

Назви посад

Коефіцієнти

співвідношень

окладів

Посадові оклади (грн.)

мінімаль-ний

максималь-ний

 

Додаток № 4

Місячні оклади робітників

 

№№

Назви професій робітників

Оклад (грн.)

 

 

Додаток № 5

Тарифні ставки робітників загальних (наскрізних) професій

№№

Назви виробництв, робіт, професій

Тарифні ставки за розрядами (грн. за годину/місяць)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Додаток № 6

Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій,

що мають міжгалузевий характер

Назва доплат і надбавок

Розмір доплат і надбавок

Розмір доплат і надбавок, встановлений чинним законодавством

Доплати

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови додержання нормативної чисельності працівників

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

 

До 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника

(КЗпП ст.105)

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

За роботу у важких і шкідливих умовах праці від 4 до 12 відсотків;

За роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці від 16 до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу)

(КЗпП ст.100)

За інтенсивність праці робітників

 

До 12 відсотків тарифної ставки

За роботу в нічний час

 

40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час, але не менше 20 відсотків

(КЗпП ст.108)

На період освоєння нових норм трудових затрат

 

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків;

Підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

 

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб).

Конкретний розмір доплат визначається галузевими (регіональними ) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру).

Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб, встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру

Надбавки

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників:

ІІІ розряду – 12 відсотків;

ІУ розряду – 16 відсотків;

У розряду – 12 відсотків;

УІ і вищих розрядів – 24 відсотки 

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

Водіям 2-го класу – 10 відсотків,

Водіям 1-го класу – 25 відсотків

встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення у праці 

До 70 відсотків посадового окладу 

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

До 50 відсотків посадового окладу

Додаток № 7

Положення

про преміювання __________________

Додаток № 8

Положення

про виплату винагороди за підсумками роботи за рік

Додаток № 9

Положення

про виплату винагороди за вислугу років

Додаток № 10

Графік

Погашення заборгованості з заробітної плати

Загальна сума заборгованості станом на ___________200__року (на момент складання графіку) - _______грн.

 

№№

 

Місяць, рік

Сума до погашення (грн.)

Залишок боргу (грн.)

РОЗДІЛ

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Сторона власника зобов’язується:

1.Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на підприємство.

Застосовувати контрактну форму при прийнятті на роботу тільки у випадках, визначених законами України, на вимогу профспілкової сторони надавати інформацію про умови контрактів.

Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором.

2. Спільно з профспілковою стороною розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вносити до них зміни і доповнення, затвердити їх на загальних зборах (конференції) трудового колективу, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.

3. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаній посаді та кваліфікації.

Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом) та посадовою інструкцією.

4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості чи власника підприємства, його реорганізації (злиття, поділу, виділення, перетворення), крім визначених законодавством випадків (пп.. 3, 4, 7, 8 ст40 та ст.41 КЗпП), а також випадків скорочення чисельності або штату працівників, передбачених п.1 част.1 ст40 КЗпП.

Здійснювати звільнення з підстав, зазначених у п.1 ст40 КЗпП, лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу, та за попередньою згодою профспілкового органу первинної профспілкової організації , членом якої є працівник (крім випадку ліквідації підприємства).

Надавати профспілковій стороні обґрунтоване письмове подання про розірвання трудового договору з працівником.

Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених п.5 част.1 ст.40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці (крім випадку ліквідації підприємства).

Не допускати звільнення працівників у разі зміни форми власності підприємства з ініціативи нового власника протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.

6. Встановити на підприємстві п’ятиденний робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з двома вихідними днями – субота, неділя.

Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів.

7. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви для відпочинку  і харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи (змінності), затвердженими власником за узгодженням з профспілковою стороною, з урахуванням специфіки виробництва, режиму роботи структурних підрозділів (додаток № 1) із розрахунку нормальної тривалості робочого дня (тижня).

Встановити додаткові оплачувані перерви, що включаються до робочого часу, для таких категорій працівників:__________________________.

8. Визначити спільно з профспілковою стороною перелік робіт, на яких допускається поділ робочого дня на частини.

9. Встановити скорочену тривалість робочого часу для категорій працівників, визначених законодавством.

10. Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи на підприємстві, в окремих підрозділах, для  категорій  або окремих працівників, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.

Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників приймати за узгодженням з профспілковою стороною не пізніше ніж за два тижня до їх перенесення.

11. За наявності  можливості дозволяти працівникам під час простою з незалежних від них причин відлучатися з робочого місця на узгоджений з керівником структурного підрозділу час.

12. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначених законодавством.

Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі  таку, що знаходиться під її опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену тривалість робочого часу.

13. Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та вихідні дні.

14. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише  у виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки з дозволу профспілкової сторони та з її оплатою і компенсацією відповідно до законодавства.

15. Встановити працівникам щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю______днів.

Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою стороною до______січня року та доводити його до відома працівників.

При складанні графіків відпусток  враховувати сімейні обставини, особисті  інтереси та  можливості відпочинку кожного працівника.

Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніш як за два тижня до встановленого графіком періоду.

Надавати подружжям, які працюють   на підприємстві, права на щорічну відпустку в один і той самий період.

16. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час, у випадках, передбачених законодавством, а також наступним категоріям працівників:_____________________________________.

17. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну  безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника у випадках, передбачених законодавством.

18. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на інший період у разі порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та несвоєчасної виплати йому заробітної плати за час відпустки.

19. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, визначених законодавством.

20. Надавати додаткові відпустки за умови праці працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом  на здоров'я шкідливих факторів, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1290, в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (додаток № 2).

21. Надавати додаткові відпустки за особливий характер праці:

працівникам, робота яких пов’язана з підвищенням нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних, геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1290, в залежності від часу зайнятості працівника в цих умовах (додаток № 3);

працівникам з ненормованим робочим днем (додаток № 4).

22. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку  з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

Працівникам підприємства, які навчаються без відриву від виробництва в учбових закладах з вечірньою формою навчання, надавати можливість працювати у змінах, що дозволяють регулярно відвідувати заняття. Не залучати цих працівників протягом періоду їх навчання до надурочних робіт та службових відряджень.

23. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

24. Надавати працівникам за сімейними обставинами  та з інших причин, за їх бажанням  і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати  терміном до 15 календарних днів на рік.

25. Надавати визначеним законодавством категоріям працівників, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін.

26. Надавати за рахунок коштів підприємства всім працівникам, які протягом року не мали порушень трудової та виробничої дисципліни, з оплатою у розмірі середнього заробітку працівника:

26.1. Додаткову відпустку за безперервний стаж роботи на підприємстві (вислугу років) (умовно):

від 3 до 5 років      - 1 робочий день;

від 5 до 10 років    - 2 робочих дні;

від 10 до 15 років  - 3 робочих дні;

більше 15 років     - 4 робочих дні.

26.2. Додаткову відпустку на 3 робочих дні у випадках:

народження дитини (батькові);

проводів  на військову службу (батькам);

шлюбу працівника або його дітей;

смерті подружжя, дітей або близьких родичів.

26.3. Вільний від роботи день з приводу:

ювілейних дат з дня народження працівника;

1 вересня – жінкам, діти яких навчаються у_____класах, якщо ці дні припадають на робочий день.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

27. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів  про прийняття, звільнення, переведення на іншу  роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомленням з ними працівників.

28. Розглядати обґрунтоване письмове подання сторони власника про розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілки, що діє на підприємстві, у випадках, передбачених законодавством.

Повідомляти сторону власника про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк  після його прийняття.

29. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати  права працівників у відносинах з власником, судових органах.

Додатки до розділу “Трудові відносини, режим праці та відпочинку”

 

Додаток № 1

Графік

роботи (змінності)________________________________на________рік

(назва підприємства)

Цех, дільниця, відділ

Зміна

Початок/закінчення роботи

Перерва на обід

Інші види перерв

Додаток № 2

Перелік

професій і посад працівників, які мають  право на щорічну додаткову

відпустку за роботу із шкідливими  і важкими умовами праці

№№

Цех, дільниця, відділ

Назва професії та посади

Тривалість  додаткової відпустки в календарних днях

Додаток № 3

Перелік

виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищенням нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням

№№

Цех, дільниця, відділ

Назва професії та посади

Тривалість додаткової відпустки за особливий  характер роботи , в календарних днях

 

Додаток № 4

Перелік

посад працівників з ненормованим робочим днем

№№

Назва посади

Тривалість додаткової відпустки в календарних днях

РОЗДІЛ

УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

З метою створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві сторона власника зобов’язується:

1. Забезпечити ефективну роботу служби охорони праці, укомплектувати її згідно нормативу, встановити оплату праці даної категорії працівників на рівні головних підрозділів підприємства.

2. Розробити, за погодженням з профспілковою стороною, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення  існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (додаток № 1).

На реалізацію комплексних заходів виділити______тисяч гривень.

3. Виконати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період у термін до_____.

Забезпечити протягом цього періоду стійкий  температурний  режим у виробничих приміщеннях згідно встановлених норм.

4. При укладенні трудового договору  проінформувати під розписку працівника про  умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про його права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

5. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленим   за участю профспілкової сторони графіком, та за її результатами вживати заходів щодо покращання умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій.

6. Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизу технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.

7. Безплатно забезпечувати 100% працівників, які працюють на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах , спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами  індивідуального захисту за встановленими нормами (додаток № 2).

8. Забезпечувати на 100% працівників санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до санітарних норм і правил.

9. Забезпечити за рахунок коштів підприємства своєчасну заміну або ремонт спецодягу і  спецвзуття, що стали непридатними до закінчення встановленого терміну їх носіння з незалежних від працівника причин.

10.  Компенсувати протягом______ днів витрати працівника, підтверджені документально (касовий  або товарний чеки), на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо  внаслідок несвоєчасного забезпечення власником працівника він був змушений придбати їх за власні кошти.

11. Забезпечувати за рахунок коштів  підприємства прання, хімчистку, знежирення, відновлення і ремонт спецодягу, спецвзуття та інших засобів  індивідуального захисту, утримання побутових приміщень відповідно до санітарних норм і правил гігієни.

12. Забезпечувати безплатно працівників, які працюють на роботах із шкідливими умовами праці, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами.

13. Забезпечувати працівників гарячим харчуванням, встановити часткову оплату вартості харчування______% або_________грн. в день.

14. На роботах з особливо шкідливими умовами праці безплатно надавати за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування (додаток № 3).

15. Забезпечити на підприємстві належний питний режим.

Працівникам гарячих цехів та виробничих ділянок, постачати безплатно газовану солону воду.

16. Працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням, видавати безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видавати безплатно за встановленими нормами змиваючи та знешкоджуючі засоби (додаток № 4).

17. За рахунок коштів  підприємства здійснювати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом  трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці  або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року.

Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами огляду працівників.

18. При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду, зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.

Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.

19. Організувати за рахунок коштів підприємства на прохання працівника або за своєї ініціативою позачерговий медичний огляд, якщо  працівник вважає,  що погіршення стану його здоров'я пов’язане з умовами праці.

20. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, переводити, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу у відповідності з медичним висновком.

Оплату праці  у таких випадках проводити згідно чинного законодавства.

21. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювань.

22. Забезпечити диспансерним лікарським наглядом працівників із хронічними захворюваннями, які тривало і часто хворіють, інвалідів та ветеранів праці.

23. Забезпечувати належне утримання та фінансування відповідно до кошторису пункту охорони здоров'я підприємства, комплектування цехових аптечок необхідними медикаментами.

24. Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій  на виробництві.

Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.

25. Проводити щоквартально за участю представників профспілкового комітету аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на виробництві. Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження і запобігання травматизму та забезпечувати їх виконання.

26. Виплачувати за рахунок коштів підприємства одноразову матеріальну допомогу працівнику, який отримав виробничу травму при виконанні ним трудових обов'язків, без стійкої втрати працездатності у таких розмірах:

Термін непрацездатності

(за листом непрацездатності календарні

дні, місяці)

Розмір матеріальної допомоги

(умовно: у відсотках від заробітної плати потерпілого або гарантованої мінімальної заробітної плати)

 • від 1 дн. до 10 дн.
 • від 10 дн.до 20 дн.
 • 20 дн. до 1 місяця
 • від 1-го до 2-х місяців
 • більше 2-х місяців

20

70

100

200

300

 

27. Створити для працівників, які отримали інвалідність на даному підприємстві, умови праці для подальшого виконання ними трудових обов'язків відповідно до медичних висновків або організувати їх перенавчання, перекваліфікацію чи надомну працю.

28. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період припинення роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або працівників, які його оточують, в навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістом з охорони праці підприємства з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним державним органом  нагляду за охороною праці за участю представника профспілки.

29. Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі 3-х місячного середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань.

30. Відраховувати кошти до фонду охорони праці підприємства у розмірі _____% від фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).

Використовувати кошти фонду, за погодженням з профспілковою стороною, тільки на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

31. Відповідно до чинного законодавства забезпечити здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників підприємства від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

32. Організувати роботу  кабінету з охорони праці підприємства згідно з Типовим положенням про кабінет охорони праці.

33. За рахунок коштів підприємства проводити навчання представників профспілки та членів комісії з питань охорони праці, громадських інспекторів  уповноважених  профспілкової організації з питань охорони праці, надавати їм вільний від основної роботи час (до___ годин на тиждень) із збереженням заробітної плати для залучення до перевірок стану умов, безпеки праці та розслідування нещасних випадків.

34. Систематично проводити за встановленими графіками навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.

35. Проводити щомісячно дні охорони праці на підприємстві за участю представників профспілкової сторони.

36. Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці та в нічні зміни, до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 № 256 та від 10.12.93 № 241 (додатки № 6,7).

37. Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46 та від 22.03.96 № 59 (додаток № 8,9).

Не залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні.

38. Розробити за участю профспілкової сторони Положення про систему стимулювання охорони праці на підприємстві.

За поданням профспілкової сторони, комісії з питань охорони праці або керівника структурного підрозділу заохочувати ініціативних працівників, уповноважених профспілки з питань охорони праці, що відзначились у здійсненні заходів з підвищення безпеки та покращання умов праці, збільшення розміру винагороди за загальні результати роботи за підсумками_____________(кварталу, року) на_____%.

39. Витрати на заходи з охорони праці з розрахунку на кожного працюючого встановити не менше розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

40. Взяти участь в обласному огляді-конкурсі з охорони праці та забезпечити необхідні заходи для його ефективності.

41. Визначити потребу та виділити кошти для забезпечення працюючих в шкідливих умовах, за показаннями медичних установ, путівками на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів підприємства.

42. Встановити технологічні перерви для відпочинку (вживання води, природні потреби та інше) – 12% робочого часу.

43. Забезпечити проведення для представників профспілки, громадських інспекторів двотижневих курсів з метою навчання передовому досвіду з гігієни праці, техніки безпеки і охорони навколишнього середовища за рахунок підприємства, організації.

 

Працівники підприємства зобов’язуються:

44. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.

45. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

46. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні огляди.

47. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій  на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

48. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його пошкодження чи знищення.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

49. Здійснювати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

50. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику відповідні подання.

51. Інформувати працівників про їх права  і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.

52. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, необхідний для усунення цієї загрози.

53. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров’ю працівника.

54. Брати участь:

54.1. В розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці на підприємстві.

54.2. В організації навчання працюючих з питань охорони праці.

54.3. У проведенні атестації робочих місць, за її результатами вносити пропозиції щодо покращання умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.

54.4. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого.

Додатки до розділу Умови та охорона праці

Додаток № 1

Комплексні заходи

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівні охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних

захворювань і аварій

№№

Назва заходів (робіт)

Вартість робіт (тисяч грн.)

Ефективність заходів

Строк виконан-ня

Відпові-дальний за виконання

План

Факт

Плану-

ється

Досяг-нуто

Додаток № 2

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

№№

Назва виробництв, цехів, професій і посад

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших заходів захисту

Строк експлуатації

(місяців)

Примітка

(зміна, що дозволяється)

Додаток № 3

Перелік

професій і посад працівників, яким  видається безплатно молоко або рівноцінні йому харчові продукти, лікувально-профілактичне харчування

№№

Назва виробництв, цехів, професій і посад

Найменування продуктів  харчування

Норма видачі

Додаток № 4

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безоплатно мило, миючі та знешкоджуючі засоби

№№

Назва виробництв, цехів, професій і посад

Найменування миючих та знешкоджуючих засобів

Норма видачі

(грн. на місяць)

 

Додаток № 5

Список

виробництв, професій та види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок

 1. 1. ……………………………
 2. 2. ……………………………

Додаток № 6

Граничні норми

підіймання і переміщення важких речей жінками

Характер робіт

Гранично допустима маса вантажу (кг)

Додаток № 7

Список

виробництв, професій та види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється використання праці неповнолітніх

 1. 1. …………………………
 2. 2. …………………………

Додаток № 8

Граничні норми

підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Характер робіт

Гранично допустима маса вантажу (кг)

РОЗДІЛ

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО0ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ

 

Сторони домовились спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові  заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей підприємства відповідно до затвердженого кошторису (додаток № 1), у тому числі на:

1. Розвиток та належне утримання (ремонт, реконструкцію) об’єктів соціальної сфери (житловий фонд, гуртожитки, клуби, бібліотеки, позашкільні  заклади,  бази відпочинку, дитячі оздоровчі заклади, спортивні споруди тощо).

2. Придбання та будівництво житла для працівників, що перебувають на квартирному обліку, на підприємстві, в тому числі   за дольовою участю.

3. Видачу працівникам для оздоровлення путівок на лікування, відпочинок і до дитячих оздоровчих таборів з частковою оплатою за рахунок коштів підприємства - _____%, за рахунок працівника - _____%.

Видачу безкоштовних путівок таким категоріям працівників:_________.

4. Часткову компенсацію сплачуваної працівником вартості:

 

утримання дітей у дошкільних закладах                                                                   - _________%;

 

наймання квартири для молодих сімей і молодих спеціалістів  -  _________%;

 

довготривалого лікування працівників та їх дітей                                  - _________%;

 

ритуальних послуг у зв’язку із смертю:

працівника (колишнього працівника, що вийшов на пенсію)               - _________%;

 

близьких родичів                                                                                                                               - _________%.

5. Виплату щомісячної допомоги в розмірі_____матерям-одиночкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до_____років і мають безперервний стаж роботи на підприємстві не менше____років.

6. Надання одноразового заохочення працівникам у зв'язку з такими обставинами:

 

з нагоди одруження                                                                                                                          - ______грн.

 

при народженні дитини                                                                                                   - ______грн.

 

після повернення на підприємство із служби у Збройних

Силах України                                                                                                                                   - ______грн.

 

з нагоди ювілейних дат працівників                                                                            - ______грн.

 

у зв'язку з виходом працівника на пенсію при досягненні

пенсійного віку, у тому числі на пільгових умовах (залежно

від безперервного стажу роботи на підприємстві  та його

середнього заробітку)

(умовно):

стаж роботи від 5 до 10 років              - _____місячних середніх зарплат;

стаж роботи від 10 до 15 років            - _____місячних середніх зарплат;

більше 15 років                                                         - _____місячних середніх зарплат.

7. Виплату грошової компенсації працівникам:

на оздоровлення, у зв'язку із наданням щорічної відпустки у розмірі середньомісячного заробітку;

які не хворіли протягом року, у розмірі_____% середньомісячного заробітку.

8. Надання безвідсоткових позик, згідно прийнятого спільно з профспілковою стороною Положення, у таких випадках:

працівникам, які перебувають на квартирному обліку, на будівництво або придбання житла;

довготривалого стаціонарного лікування на необхідності проведення складної операції працівнику або його дитині;

навчання працівника або його дитини у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах.

9. Надання матеріальної допомоги:

багатодітним сім’ям та одиноким матерям, сім’ям, що мають дитину-інваліда                                                                                                                                                             - _____грн.;

одиноким пенсіонерам – ветеранам праці підприємства,

які не працюють і потребують соціальної допомоги у зв'язку

із смертю працівника або близьких родичів                                                              - _____грн.;

працівникам, які постраждали внаслідок не передбачуваних

обставин (стихійного лиха, крадіжки, пожежі тощо)             - _____грн.

10. Виплачувати працівникові вихідну допомогу у таких випадках і розмірах: __________________________________, _____________

11.  Забезпечити гаряче харчування та здешевлення харчування працівників в їдальні (буфеті) _____% його вартості, для працівників, що працюють у вечірній та нічній зміні, у важких і шкідливих умовах праці - ______%.

12. Оренду приміщень і спортивних споруд, придбання спортінвентарю та абонентів для занять працівників у вільний від роботи час в групах здоров'я.

 

Сторона власника зобов’язується:

13. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, пенсійні, зайнятості, від нещасних випадків за погодженням з профспілковою стороною запроваджувати додаткові види недержавного страхування працівників або їх окремих категорій.

14. Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві.

15. Щомісячно перераховувати профспілковій стороні кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі_____% фонду оплати праці підприємства.

16. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, в терміни визначені законодавством.

17. Вести облік працівників, які потребують покращання житлових умов, та приймати рішення про надання житла спільно з профспілковою стороною з урахуванням висновків житлової комісії.

Виділяти____% від загального житла, що підлягає розподілу, для працівників, які  знаходяться у першочергових та позачергових списках  обліку на отримання житла.

Надавати житло поза чергою сім’ї працівника, що загинув на виробництві у зв'язку з виробничою травмою, якщо він перебував на квартирному обліку.

18. Виділити та облаштувати (меблями, приборами розігріву  тощо) кімнати для відпочинку і харчування.

19. Забезпечити за рахунок коштів  підприємства  доставку на роботу та з роботи працівників, що проживають в__________районах, працюють у вечірню та нічну зміну.

Забезпечувати транспортом, за заявкою профспілкової сторони, спортивні та культурно-масові заходи, в яких беруть участь працівники підприємства.

20. Надавати працівникам, на пільгових умовах, згідно визначеного спільно з профспілковою стороною порядку, автотранспорт, спеціальну техніку та інвентар тощо.

21. Здійснювати, за участю профспілкової сторони, щоквартальний аналіз стану тимчасової непрацездатності на підприємстві та причин захворювань.

Вживати заходів до зниження захворюваності працівників і втрат робочого часу через хвороби.

22. Виділяти кошти за рахунок підприємства, установи, організації на закупку городини, овочів, картоплі, так званих “овочевих”, в розмірі_____грн. на працюючого.

23. Придбати проїзні квитки або виділяти кошти на проїзд працівникам підприємства, установи в транспорті загального користування.

24. Забезпечувати право ___________________ працівників на знижки за

(П.І.Б.)

користування житлом  (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд, незалежно від наявності у них права на податкову соціальну пільгу або надати їм компенсацію в розмірі _____грн. в місяць.

25. Придбати та передавати профкому для забезпечення новорічними подарунками:

-       всіх працюючих;

-       дітей всіх працюючих;

-       дітей працюючих віком до 15 років

та виділити на ці цілі кошти з розрахунку _______грн. на один новорічний подарунок.

 

Профспілкова сторона зобов’язується

26. Контролювати цільове  використання коштів на виплату соціальних пільг, проведення культурно-масових заходів і житлове будівництво, доводити інформацію до членів трудового колективу.

27. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою власником страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Своєчасним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими  народженням і похованням.

Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.

28. Щорічно (в кінці року) проводити облік працівників, які потребують  лікування у санаторіях і пансіонатах України, сприяти забезпеченню їх путівками.

29. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, організовувати оздоровлення дітей у дитячих таборах.

30. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників підприємства та членів їх сімей.

31. Здійснювати контроль за роботою та утриманням об’єктів соціальної сфери (їдалень, буфетів, медпунктів, побутових приміщень тощо), За результатами перевірок  складати відповідні  акти, доводити їх до відома  власника і, в разі потреби, вимагати усунення виявлених недоліків.

32. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

33. Організовувати підвищення кваліфікації профспілкового активу в ___________профспілкових гуртках або школі  профактиву.

34. Приймати рішення та звернення до адміністрації про передбачення в бюджеті  виділення профкому ________% фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-масову, оздоровчу роботу (ст.___Закону “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”).

(В зобов’язанні записати: Кошти розподіляти згідно з додатком №____).

 

 

Додатки  до розділу  “Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників”

Додаток № 1

Кошторис

фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва  на______рік

№№

Найменування статей витрат

План витрат       (тис. грн.)

У відсотках до

загальної суми фонду

РОЗДІЛ

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Сторона власника визнає профспілковий комітет повноважним  представником інтересів  працівників, які працюють на підприємстві, і погоджує з ним накази та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом  цього договору.

 

Сторона власника зобов’язується:

1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профкому, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профкому або перешкоджання їх здійсненню.

2. Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення профспілкових зборів працівників підприємства, надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною.

Забезпечувати профспілковій організації можливість розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників місцях.

3. Щомісячно і безплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати, у безготівковому порядку в день виплати зарплати або протягом 3-х банківських днів після виплати заробітної плати у будь-якій формі, на рахунок профспілкової організації членські профспілкові внески.

4. Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, для виконання ними повноважень та громадських обов’язків:

голові профкому                                                                - _____ годин на тиждень;

голові цехового комітету профспілки          - ____годин на тиждень;

членам профкому та цехових комітетів  - ____годин на тиждень;

членам комісій профкому                                                - ____годин на тиждень.

На час профспілкового навчання проведення статутних заходів працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, надавати додаткову відпустку  тривалістю до___календарних днів із збереженням заробітної плати за рахунок коштів  підприємства.

Якщо виконання громадських обов'язків пов’язане з виїздом у відрядження, то витрати, пов’язані з цим, здійснювати за рахунок коштів підприємства.

5. Забезпечувати членам виборних профспілкових органів підприємства та представникам профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників.

6. Поширити на виборних і штатних працівників органів профспілок, які діють на підприємстві, соціальні пільги та заохочення, встановлені цим договором для працівників підприємства.

7. Встановити за рахунок підприємства доплату голові профкому, голові комісії з охорони праці, який працює на громадських засадах в розмірі 30% посадового окладу (ставки), головам цехових комітетів – в розмірі 20% окладу (ставки).

8. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових органів щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.

8. На вимогу профспілкової сторони надавати в тижневий термін відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку підприємства.

9. Надавати можливість профспілковій стороні перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні та культурні заходи і  житлове будівництво.

10. Забезпечити участь профспілкової сторони в підготуванні змін і доповнень до Статуту підприємства (підготування проекту Статуту), обов’язковий розгляд її пропозицій.

11. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профспілкову сторону про плани і напрями розвитку підприємства.

12. Виписати для профкому  газету “Профспілкові вісті.

13. Брати участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення.

14. Надати допомогу профспілковим  активістам  для здійснення ними своїх повноважень шляхом надання їм відповідної інформації та інших погоджених засобів.

15. Щоквартально інформувати профком про економічний і фінансовий стан підприємства, організації, розвитку виробництва та зв’язаних з ним інших видів діяльності, навчання та підготовку кадрів, питання, які стосуються здійснення профспілкових права також іншим питанням за спільним погодженням.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов’язуються:

1. Негайно і безпосередньо співпрацювати в разі будь-якого конфлікту або порушення умов колдоговору з метою знайти взаємно прийнятне рішення проблем, які виникли.

2. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання умов договору та встановити терміни їх виконання (додаток № 1).

3. Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією представників сторін, яка веде переговори з його укладення (додаток № 2), в узгодженому нею порядку.

Результати перевірки виконання зобов’язань договору оформлювати відповідним актом, який доводити до відома сторін договору.

4. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.

5. Розглядати підсумки виконання колективного договору (висновки робочої комісії та звіти перших осіб сторін, що підписали договір) на загальних зборах (конференції) трудового колективу двічі на рік:

- за півріччя         - у липні;

- за рік                   - у січні-лютому.

6. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього договору спільно надавати відповідні роз’яснення (при необхідності оформлювати їх документально – наказом, спільним рішенням тощо).

7. У разі порушення чи невиконання зобов’язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Таке порушення є підставою для позбавлення цієї посадової особи премії за підсумками роботи за _______(місяць, квартал тощо), у розмірі ____%.

8. Колективний договір укладено в трьох примірниках, що зберігаються у кожної із сторін  та в органі, який проводить реєстрацію і мають однакову юридичну силу.

Додатки до Заключних положень

Додаток № 1

ПЕРЕЛІК

осіб, відповідальних за виконання норм і положень колективного договору

№№

Назва розділів  та номера пунктів

Термін виконання

Посада, П.І.Б.

відповідальних за виконання

Додаток № 2

С К Л А Д

робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору

№№

П.І.Б

Посада (професія)

Колективний договір підписали:

від сторони власника                                    від профспілкової сторони

______________________                 _________________________

М.П.                                                                                                                                                                                       М.П.

“_____”________________200___рік

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.